• Start
  • Press
  • Valmyndighetens årsrapport för 2023

Publicerad: 22 februari 2024

Valmyndighetens årsrapport för 2023

Valmyndigheten har i dag lämnat sin årsrapport till regeringen som redogör för verksamhetens arbete och kostnader för 2023. Myndighetens arbete har under 2023 varit inriktat på utveckling, planering och valförberedelser.

Det nya it-stödet Valid som användes första gången vid valen 2022 är fortfarande under utveckling och har under 2023 tagit en stor del av Valmyndighetens totala resurser. Det handlar bland annat om funktioner för att kunna genomföra EU-val och kommunala folkomröstningar, men också stora säkerhetsåtgärder i syfte att bland annat höja förmågan kopplat till kontinuitet och den allmänna it-säkerheten. Utvecklingen av it-stödet Valid kommer ta mycket av Valmyndighetens resurser i anspråk även kommande år.

Under 2023 har förberedelser för EU-valet i juni 2024 genomförts. Det handlar bland annat om planering och produktion av en stor mängd valmaterial och framtagande av utbildningsmaterial för valadministrationen. Ett antal utvecklingsinsatser med digitalisering i fokus har också påbörjats under året. Bland annat har en mer lättnavigerad version av valcentralen.val.se, webbplatsen för alla som arbetar med val i Sverige, utvecklats under 2023 och nu också lanserats i början av 2024. Under 2023 har också en ny digital tjänst tagits fram som innebär att det preliminära resultatet kommer kunna rapporteras in direkt till Valmyndigheten under valkvällen, istället för att ringas in till länsstyrelsen från vallokalerna. Under 2023 påbörjades också arbetet med att utveckla och förbättra presentationen av valresultat på myndighetens webbplats val.se.

Det nationella valnätverket, bestående av Valmyndigheten, representant från Länsstyrelserna, Myndigheten för psykologiskt försvar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, har under 2023 fortsatt det strategiska arbetet med fokus på att stärka genomförandet av allmänna val samt förtroendet för valens genomförande. En arbetsgrupp med särskild fokus på cybersäkerhet har bildats och leds inför EU-valet 2024 av Nationellt cybersäkerhetscentrum (NCSC).

Ladda ner årsrapporten

Valmyndighetens årsrapport för 2023