• Start
  • Press
  • Valmyndigheten välkomnar översyn av valsedelssystemet

Publicerad: 15 februari 2024

Valmyndigheten välkomnar översyn av valsedelssystemet

Regeringen har i dag tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska utvärdera och överväga förändringar av nuvarande valsedelssystem. Valmyndigheten välkomnar utredningen och kommer att bistå utredaren med arbetet under översynen.

– Det är väldigt viktigt att nuvarande valsedelssystem ses över i syfte att förenkla, förbättra och skapa ett mindre sårbart system som ökar säkerheten i svenska val och bibehåller det höga förtroende som finns för valgenomförandet. Vi är i dag mycket positiva till att en utredning har tillsatts. Ju förr vi kan få ett nytt förbättrat valsedelssystem på plats, desto bättre, säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.

Valmyndigheten har lyft behovet av en översyn av valsedelssystemet sedan 2010. Nuvarande system med en stor mängd valsedlar är svårt för väljare att förstå och för med sig stora utmaningar och risker vad gäller till exempel logistik, säkerhet och tillgänglighet. Det har också bidragit till köer och ger upphov till ryktesspridning om oegentligheter.

– Vi anser att ett nytt valsedelssystem med enhetsvalsedlar skulle göra det enklare för väljare att rösta, öka säkerheten i valgenomförandet och stärka vår demokrati. Valmyndigheten kommer att bistå utredaren med vår kunskap i frågan på alla sätt vi kan och vi ser mycket fram emot att få ta del av utredningens resultat, säger Anna Nyqvist.

Den parlamentariska kommittén ska bland annat göra en utvärdering av valsedelssystemet med partispecifika valsedlar samt ta ställning till om systemet med partispecifika valsedlar bör reformeras alternativt avskaffas och ersättas med ett system med gemensamma eller neutrala valsedlar.

Utredningen kommer att ledas av Margareta Bergström, tidigare hovrättspresident och ordförande i Valmyndighetens nämnd. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2025.

En parlamentarisk kommitté ska utvärdera valsedelsystemet (regeringen) Länk till annan webbplats.