Published: 22 March 2021

Joavkkut, bellodagat ja sullasaš ovttastusat

Diehtu dunnje gii gullot ovtta jovkui, bellodahki dahje sullasaš ovttastussii ja leat válljehahtti Sámediggeválggain 16át beaivvi miessemánus 2021.

Joavkkut, bellodagat dahje sullasaš ovttastusat gohččojuvvot dás bellodagan.

Ilmmut maŋŋemus 15át beaivvi njukčamánus

Visot bellodagat fertejit ilmmuhit nu ahte šaddet registerejuvvon Sámediggeválggaidde. Maŋŋemus beaivi ilmmuhit lea 15át beaivvi njukčamánus 2021.

Geahča registrerejuvvon bellodagaid ja evttohasaid External link.

Information om PDF-blanketter

I vissa webbläsare inte går att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ned blanketterna på din dator och öppna dem med en PDF-läsare, till exempel Acrobat Reader. Du kan också testa att öppna blanketten i en annan webbläsare.

Du kan hämta Adobe Reader gratis på Adobes webbplats.

Adobes webbplats External link.

Ođđa bellodagat fertejit sáddet dokumeantta doarjaga birra

Bellodagat, geas dán mandáhttaáigodagas eai leat áirasat Sámedikkis, leat ođđa bellodagat.

Ođđa bellodagat galget sáddet daid čuovvovaš dokumeanttaid Válgaeiseváldái maŋŋemus 15át beaivvi njukčamánus 2021:

 • Okta beavdegirji bellodagas, mii vuoseha bellodaga nama (namahus).
 • Okta kopijja beavdegirjjis gos oaidná ahte bellodagas leat njuolgggadusat ja stivra.
 • Dokumeantta gos oaidná ahte unnimus 50 olbmo dorjot sin.

Diehtu doarjjadokumeantta birra

Ođđa bellodagat fertejit sáddet sisa dokumeantta mas unnimus 50 olbmo leat vuolláičállán ahte sii dorjot bellodaga. Dat doarjja galgá čállot ovtta skovvái.

Skovvi nammavuolláičálus (på svenska) Pdf, 72 kB. (Pdf, 72 kB)

 • Olbmot fertejit leahkit mielde dan loahpalaš jienastuslogus boahttevaš válgi 2021.
 • Olbmot geat dorjot ilmmuhusa galget čállit persovdnanummara ja maid vuolláičállit ovtta skovi.
 • Skovvi nammavuolláičállusii.

Válgalávdegoddi mearrida maŋŋel 1as beaivvi njukčamánus 2021

Go dat loahpalaš jienastuslohku lea mearriduvvon de Válgalávdegoddi mearrida áššiin mii guoská ilmmuhusaid registreremii. Loahpalaš jienastuslohku mearriduvvo maŋŋemus 1as beaivvi njukčamánus 2021.

Evttohasat ja jienastanlihput

Bellodagat ilmmuhit evttohasaid ovtta dahje máŋgga listtuidde. Visot evttohasat fertejit addit čálalaš lobi bellodahkki ilmmuhit sin. Listtut deddojuvvot jienastanlihppun ja visot jienastatanvuoigaduvvon sámit ožžot jienastanlihpuid boastta mielde.

Sámediggeválggain eai leat guoros jienastanlihput eaige jienastanlihput mas lea beare bellodaga namma. Jienastanlihpuin lea sihkke bellodaganamma ja evttohasaid namat.

Čilgehus dasa lea ahte visot bellodagat ja evttohasat fertet registrerejuvvot ovdalgihttii jus galget leahkit válljehahttit válggas.

Evttohasat ja listtut

Okta bellodat sáhttá ilmmuhit evttohasaid ovtta dahje máŋgga listtui. Okta listu lea vissis meari evttohasat dihto ortnegis. Bellodat ferte ilmmuhit unnimusat golbma evttohasaid.

Bellodagat fertet ilmmuhit válggaidde maŋŋemus 15át beaivvi njukčamánus 2021. Dan ilmmuhanskovi mielddusis bellodagat fertetjit čállit evttohasaid. Evttohasat čállijuvvot dan ortnegis got galget čállijuvvot jienastanlihppus.

Dohkkehit jienastanlihpokorrektuvrra

Válgaeiseváldi válbme jienastanlihpokorrektuvrra, mii sáddejuvvo maila bokte dasa gii bellodat lea válljen bargat korrektuvrrain. Son gii bargá korrektuvvrain ferte dárkkistit ja vástidit Válgaeiseváldái dakkaviđe daningo lea hoahppu deaddit jienastanlihpuid.

Go son gii bargá korrektuvrrain lea dohkkehan korrektuvvra de jienastanlihput deddojuvvot.

Jienastanlihpuid deaddin

Jienastanlihput deddojuvvot vilges A6 sturrodat báhpirii. Jienastanlihpus lea bellodaga namma (namahus) ja ilmmuhan evttohasaid namat.

Jienastanlihppui čáhket eanemus 72 nama, ovdabealde ja duogabealde. Juohke evttohasas lea de okta gurgadas jienastanlihpus.

Dieđut ovtta evttohusa birra ii oaččo leahkit eanet go guokte gurgadasa jienastanlihpus.

Jienastinlihpuid juogadeapmi

Válgaeiseváldi deaddá ja juogada jienastanlihpud daid bellodagaidde geat leat ilmmuhan bellodaga ja evttohasaid áiggil.

Jus ovtta bellodagas leat máŋga listtut de deddejuvvot seammá ollu juohke listtus.

Juohkehaš gii lea dan loahpalaš jienastuslogus oažžu jienastanlihpuid ja jienastangoartta boastta mielde. Jienastanlihput gávdnojit maid buot jienastanbáikkiin.

Dasalassin de bellodagat ožžot 1000 jienastanlihpuid (1000 stuhkka juohke listtus jus sis leat máŋga listtut) maid sii juogadit ieža got háliidit.

Jienastanlihpuid máksu

Bellodagat ožžot vissis meari jienastanlihpuid nuvttá, muhto jus sii dárbbašit eanet jienastanlihpuid de sii fertejit máksit 50 ruvnna juohke 1000 jienastanlihpuin. Dan galgá máksit maŋŋemus 15át beaivvi njukčamánus 2021.

Váldde oktavuođa Válgaeiseváldin jus dárbbašat eanet dieđu mávssu birra.

Go diŋgo jienastanlihpuid de galgá geavttit seammá skovi go bellodat ilmmuha válggaidde.

Diehtu dunnje gii leat evttohas

Jus don galggat leahkit válljehahtti Sámediggeválggas de:

 • dus galgá leahkit jienastanvuoigatvuohta Sámediggeválggas,
 • don galggat leahkit Ruoŧa stáhtaborgár, dahje jus leat eará riika stáhtaborgár de don fertet leamaš álbmotregistrerejuvvon Ruoŧas golbma jagi, ja
 • okta registrerejuvvon bellodat ferte du ilmmuhan evttohassan.

Evttohas čilgehus – don fertet bellodahkki addit lobi

Juohke ilmmuhan evttohas ferte vuolláičállit čilgehusskovi ja addit dan bellodahkkii.

Čilgehusskovis evttohas addá lobi bellodahkki ilmmuhit su ja nama bidjat jienastanlihppui bellodaga ovddas.

Bellodat čohkke evttohasaid čilgehusskoviid ja sádde daid ja bellodaga ja evttohasaid ilmmuhusaid Válgaeiseváldii.

Čilgehusskovit ja ilmmuhusat galget sáddejuvvot Válgaeiseváldii maŋŋemus 15át beaivvi njukčamánus 2021.

Jienastit evttohasa – gii válljejuvvo?

Okta evttohas dárbbaša unnimus vihtta proseantta bellodaga jienain jus galgá válljejuvvot daid merkejuvvon evttohasjienaid bokte. Dasalassin dárbbaša evttohas oažžut unnimus 25 merkejuvvon evttohasjienaid.

Norrbottena leanastivras lea ovddasvástadus jienastanlohkamis, áirasiid juohkimis ja lahtuid ja várrelahtuid nammadeamis Sámediggeválgaidde.

Eanet diehtu dás (länk) jienastuslohkan ja válgabohtosat (länk rösträkning och valresultat)

Bellodagat ožžot dieđuid jienastuslogus

Buot bellodagat geat leat registrerejuvvon válggaidde ožžot oktiibidjama gos muhtun dieđut loahpalaš jienastuslogus leat mielde, nugo jienastanvuoigaduvvon sámiid namma, adreassa ja riegádanbeaivi. Eanet diehtu dás njuolggadus (2002:62) váldosiid diehtojuohkimis válggas ja álbmotjienasteamis (på svenska) External link..

Go Válgaeiseváldi maŋŋel 15át beaivvi njukčamánus lea mearridan visot bellodagaid čáliheami de Sámedikki čállingoddi sádde oktiibidjama (ovtta USB) visot bellodagaide. Juohke bellodat oažžu oktiibidjama oktii. USBas leat golbma vuorkká gos lea diehtu olbmuid birra geat leat dan loahpalaš jienastuslogus;

 • okta excel-vuorká gos leat namat, adreassat ja riegádanbeaivi,
 • okta skv-vuorká gos leat namat, adreassat ja riegádanbeaivi,
 • okta pdf-vuorká gos leat namat ja adreassat. Daid sáhttá čállit olggos ja geavttit adreassa etikeahttan (3x8 namat/ A4)
Val och folkomröstningar