Published: 22 March 2021

Juohkusa, belludagá ja sjimugis lihto

Diededibme dunji gänna l tjanos juohkusij, belludahkaj jali sjimugis lihttuj ja ájgo válljimin Sámediggáj moarmesmáno 16. b.2021 oassálasstet.

Juohkusa, belludagá jali sjimugis lihto vuollelin gåhtjoduvvi belludahkan.

Diededit maŋemusát sjnjuktjamáno 15.b.

Registarduvátjit válljimij Sámediggáj de gájkka belludagá hähttuji ietjasa diededit. Maŋemus biejvve belludagájda diededit la sjnjuktjamáno 15.b. 2021.

Gähttjat diededum belludagájt ja kandidáhtajtexternal link

Information om PDF-blanketter

I vissa webbläsare inte går att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ned blanketterna på din dator och öppna dem med en PDF-läsare, till exempel Acrobat Reader. Du kan också testa att öppna blanketten i en annan webbläsare.

Du kan hämta Adobe Reader gratis på Adobes webbplats.

Adobes webbplatsexternal link

Ådå belludagá hähttuji vaddet dårjav

Belludagájn ma dálásj mandáhttaájgen älla mandáhta Samedikken riekkniduvvi ådå belludahkan.

Ådå belludagá galggi sisirádjat vuollelin nammadum:

 • bievddegirjev belludagás mij vuoset makkir namma (namádis) galggá fámon årrot belludahkaj
 • moattádus bievddegirjes mij vuoset belludahka l dåhkkidam njuolgadusájt ja stivrav.
 • duodastum dårjav binnemusát 50 ulmutjijs.

Tjállaga galggi Válljimfábmudahkaj mangemusát sjnjuktjamáno 15.b. 2021 boahtám.

Diededibme dokumenteridum dårja hárráj

Ådå belludagá hähttuji dokumenteridum dårjav binnemusát 50 ulmutjijs vaddet. Doarjja galggá nammavuollájtjállagin blankehtan vatteduvvat.

Blankähtta Nammavuollájtjállaga (dárogiellaj) (pdf, 72 kB)

 • Ulmutja galggi tjáledum stuoves jienastimlågon boahtte válljimij 2021.
 • Ulmutja gudi doarjju diededimev galggi ietjas giedajn tjállet ietjas namáv ja almasjnummarav blankähttaj.
 • Blankähtta vuollájtjállagijda.

Válljimfábmudahka mierret sjunjuktjamáno 1.b. 2021 maŋŋela

Válljimfábmudahka mierret diededime registardime hárráj maŋŋel stuoves jienastimlåhko l märostam. Stuoves jienastimlåhko merustaláduvvá mangemusát sjnjuktjamáno 1.b. 2021.

Kandidáhta ja válljimsiedila

Belludagá máhtti kandidáhtajt diededit aktaj jali moatte lisstaj. Gájkka kandidáhta hähttuji vaddet tjálalasj loabev belludahkaj sijáv diededit. Lista prienntiduvvi válljimsiedilijda ja rájáduvvi gájkka jienastimdåhkkidum ulmutjijda.

Válljimin Sámediggáj gávnnuji juogu de tjáledak válljimsiedila jali válljimsiedila dåssjå val namájn belludahkaj. Gávnnuji val válljimsiedila goappátjagá belludaknamáj jali kandidáhttanamáj.

Buojkoduvvá gájkka belludagá ja kandidáhta hähttuji ietjasa registardit åvddåla oassálastátjit válljimin.

Kandidáhta ja lista

Belludak máhttá kandidáhtajt diededit aktaj jali moatte lisstaj. Lissta l kandidáhta tjoahkke vissa vuoron. Binnemusát gålmmå kandidáhta hähttuji diededuvvat.

Belludahka diedet kandidáhtajt duoddetjállagin blankähttaj majt belludagá maŋemusát sjnjuktjamáno 15.b. 2021 vaddi diededittjat válljimij. Kandidáhta tjáleduvvi dan vuoron majt namá galggi válljimsiedilij prienntiduvvat.

Dåhkkidit válljmsiedilduollimav

Válljimfábmudahka dahká válljimsiedilduollimav mij rájaduvvá mejlajn ulmutjij gev belludahka l diededam duollimåvdåsvásstediddjen. Dajna gå l åni ájgge prienntimij de hähttu åvdåstiddje belludagán duollimav dalága vásstedit.

Maŋŋel gå duollimåvdåsvásstediddje l dåhkkidam duollimav de válljimsiedil prienntiduvvá.

Válljimsiedilij prienntim

Válljimsiedila prienntiduvvi vielggis páhppárij ja A6 stuorrudagájn. Válljimsiedilijn belludagá namma (namádus) prienntiduvvá ja namá diededum kandidáhtajda.

Válljimsiedilin la sadje ienemusát 72 kandidáhtajda åvddåbielen ja maŋŋebielen sahti gå juohkka kandidáhtta val rávkká gárggádisáv válljimsidilin.

Diedo kandidáhta hárráj oadtju ienemusát guokta gárggádisá årrot válljimsiedilin.

Válljimsidilij juogadibme

Belludagá ma li diededam ietjasa ja ietjasa kandidáhtajt ájge bále oadtju válljimsiedilijt prienntidum ja juogadum Válljimfábmudagás.

Jus belludagán li moadda lista de prienntiduvvá juohkka listas avta ednaga.

Juohkka válljimsiedilis akta rájaduvvá aktan jienastimkårtåjn gájkajda gudi li tjáledum stuoves jienastimlågon. Válljimsiedila li aj sadjihin válljijiddjida gájkka válljimlanjájn.

Duodden belludagá oadtju 1000 válljimsiedila (juohkka listas jus dajn li moadda lista) majt juogadi ietjasa sávaldagá milta.

Gållo ienep válljimsiediljda

Jus belludahka sihtá ienep válljimsiedilijt rávvit gå majt belludagá oadtju mávso dagi, de mákso le 50 kråvnå 1000 válljimsiedilij. Mávsedum galggi maŋemusát sjnjuktjamáno 15.b. 2021. Aktavuodav válde Válljimfábmudagájn ienep diedojda mávso hárráj.

Rávvim dagáduvvá sämmi blankehtan majt belludahka diedet válljimij.

Diededibme dunji kandidáhttan

Válljidahtte válljimin Sámediggáj rávkaduvvá:

 • dujna l jienastimriektá válljimin Sámediggáj,
 • dån la svieriga viesajdiddje, jali jus dån la viesajdiddje ietjá rijkan, årrum álmmuktjáledum Svierigin gålmmå jage, ja
 • diededuvvam la kandidáhttan registardum belludagás.

Kandidáhttabuojkuldahka – dån hähttu loabev vaddet belludahkaj

Juohkka diededum kandidáhtta galggá ietjasvuollájtjáledum buojkuldakblankehtav belludahkaj vaddet.

Buojkuldakblankehtan kandidáhtta loabet diededuvvat ja gávnnut válljimsiedilin belludahkaj.

Belludahka galggá gájkka buojkuldakblankehtajt kandidáhtajs tjoagget ja vaddet dajt Válljimfábmudahkaj, aktan diedádusájn belludagás ja kandidáhtajt.

Buojkuldakblankehta ja diedádus galggi Válljimfábmudahkaj vattedum maŋemusát sjnjuktjamáno 15.b. 2021.

Almasjjienastibme – gut válljiduvvá

Kandidáhtta hähttu binnemusát oadtjot vihtta procenta belludagá jienajs válljiduvátjit almasjjienajda. Duodden kandidáhttá hähttu binnemusát 25 almasjjiena oadtjot.

Norrbottena lenastivrra åvdåsvásstet jienaj riekknimis, juogadit mandáhtajt ja kandadáhtajt ja sadjásattjajt nammadit válljimij Sámediggáj.

Ienep diededibme jiednariekknima ja válljimbåhtusa hárráj

Belludagá oadtju diedojt jienastimlågos

Gájkka belludagá ma li registardum válljimij oadtju aktijbiedjamav vissa diedojs stuoves jienastimlågos, vuojn namma, årudahka ja riegadimájgge jienastimdåhkkidum ulmutjijda. Njuolgaduvvá biejadusán (2002:62) oasse dáhtavuorkajs válljimin ja álmmukjienastimen (dárogiellaj)external link.

Sámedikke dåjmadahka rádjá aktijbiedjamav USB-mujton gájkka belludagájda maŋel gå Válljimfábmudahka l mierredam gájkka belludagáj registardimij hárráj sjnjuktjamáno 15.b. maŋŋela. Aktijbiedjam oadtju akti belludahkaj vatteduvvat.

USB-mujton gávnnuji gålmmå fijla diedoj ulmutjij hárráj stuoves jienastimlågon;

 • exel-fijlla namájn, årudagájn ja riegádimájgijn,
 • skv-fijlla namajn, årudagájn ja riegadimájgijn,
 • pdf-fijlla namáj ja adressaj stuorrudagán mij hiehpá tjáledibmáj årudaketikehtajda (3x8 ulmutja A4:aj)
Val och folkomröstningar