• Start
  • Press
  • Valmyndigheten föreslår förbättringar inom ramen för nuvarande valsedelssystem inför valen 2022

Publicerad: 29 april 2020

Valmyndigheten föreslår förbättringar inom ramen för nuvarande valsedelssystem inför valen 2022

Valmyndigheten har tisdagen den 28 april skickat in en hemställan till regeringen i vilken myndigheten lämnar förslag på en rad författningsändringar som bedöms möjliga att genomföra inför nästa allmänna val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige 2022. Syftet är att minska problemen med nuvarande valsedelssystem till valen 2022.

– För att säkerställa ett fortsatt högt förtroende för valsystemet och reducera de risker som dagens valsedelssystem orsakar föreslår vi nu förbättringar som är genomförbara redan inför valen 2022. Bland annat att partivalsedlarna tas bort och att allt ansvar för tillhandahållande av valsedlar överförs till valadministrationen, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Minska volymen och komplexiteten i nuvarande valsedelssystem

Vid de allmänna valen 2018 trycktes och distribuerades 673 miljoner valsedlar. Av dessa lades knappt 20 miljoner, cirka tre procent, ner i valurnorna. Det betyder att det trycks, distribueras och destrueras långt fler valsedlar än vad som används. Valsedlarna framställs också under mycket snäva produktionstider och förvaringen och distributionen är komplex med många inblandade parter i flera led. Komplexiteten tillsammans med volymerna utgör stora risker.

Förslagen i hemställan fokuserar på att reducera volymen av valsedlar, att minska komplexiteten i distributionskedjan och att förbättra möjligheten att hålla ordning bland valsedlarna vid röstmottagning.

Valmyndigheten föreslår bland annat att:

  • Allt ansvar för framställning och tillhandahållande av valsedlar överförs till valadministrationen.
  • Endast blanka valsedlar ska vara tillgängliga vid röstning på en utlandsmyndighet.
  • Partivalsedlar tas bort även för röstning inom landet.
  • Partiernas beställning av valsedlar begränsas till en kandidatlista per parti och valkrets.
  • Möjligheten för partier att gå fram med en rikslista vid sidan av valkretslistorna tas bort.
  • Möjligheten för partier att beställa namnvalsedlar för eget bruk tas bort.
  • Valnämnderna får ett uttalat ansvar att tillhandahålla namnvalsedlar för samtliga partier som registrerat partibeteckning och anmält kandidater till aktuellt val.
  • Partier som inte har registrerad partibeteckning får inte valsedlar.

Förslagen är i flera fall beroende av varandra för att vara effektfulla.

Ta del av hemställan i sin helhet

Ändringar i nuvarande valsedelssystem –­­ ­Förslag på ändringar inför valen 2022 Pdf, 723 kB.

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se