• Start
  • Press
  • Kommentar till Riksrevisionens granskning av valförfarandet

Publicerad: 5 december 2019

Kommentar till Riksrevisionens granskning av valförfarandet

Riksrevisionen har i dag publicerat sin granskningsrapport om valförfarandet. Granskningen har fokuserat på tre aspekter - valhemligheten, träffsäkerheten i de preliminära valresultaten och tiden det tar att genomföra röstsammanräkningen. Valmyndigheten välkomnar Riksrevisionens granskning och ser den som ett viktigt verktyg för att fortsätta arbetet med att utveckla det svenska valsystemet.

Riksrevisionens bedömning är att arbetet med att genomföra val i Sverige i huvudsak är ändamålsenligt utformat. Valhemligheten skyddas i allmänhet väl, de preliminära valresultaten är rimligt träffsäkra och valresultaten blir klara inom de tidsgränser som riksdagen bedömt som rimliga.

Samtidigt har flera problem iakttagits under granskningen och Riksrevisionen konstaterar att många av dem har koppling till det svenska valsedelssystemet. Avskärmningen av valsedlar bidrar till att valhemligheten skyddas bättre men orsakar också problem som innebär risk för lägre valdeltagande, men även försvårad uppsikt för röstmottagarna vilket möjliggör sabotage. Riksrevisionen skriver i rapporten att det finns starka skäl att få till stånd en genomgripande utredning av valsedelssystemet.

Riksrevisionens rekommendationer

Riksrevisionen lämnar utifrån granskningen fyra rekommendationer till regeringen:

  • Ge Valmyndigheten i uppdrag att öka möjligheterna till samverkan mellan Valmyndigheten, länsstyrelserna och de kommunala valnämnderna.
  • Se över Valmyndighetens roll och ansvar. Översynen bör innefatta frågan om Valmyndigheten ska ges möjlighet att meddela riktlinjer till länsstyrelser och kommunala valnämnder.
  • Ta ställning till om det är önskvärt att öka andelen förtidsröster som räknas på valnatten.
  • Ta initiativ till en bred översyn av valsedelssystemet i syfte att avgöra hur ett alternativt valsedelssystem skulle kunna utformas inför kommande val i Sverige.

Valmyndigheten delar Riksrevisionens slutsatser

Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist konstaterar att Valmyndigheten i många avseenden har liknande problembeskrivningar i myndighetens senaste erfarenhetsrapporter som Riksrevisionen har i sin granskningsrapport vad gäller prioriterade utvecklingsområden inom det svenska valsystemet.

– Vi välkomnar Riksrevisionens granskning av valförfarandet och delar de slutsatser som framförs i rapporten. Valmyndigheten har under flera års tid framfört att det behövs en översyn och en förändring av valsedlarna. Om ingenting görs så ser vi en stor risk för problem under kommande val vilket i sin tur kan leda till att valsystemet tappar i trovärdighet, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Rapporten finns att ladda ner på Riksrevisionens webbplats Länk till annan webbplats.