• Start
  • Press
  • Så arbetar Valmyndigheten med säkerheten inför EU-valet

Publicerad: 20 maj 2019

Så arbetar Valmyndigheten med säkerheten inför EU-valet

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Det svenska valsystemet är robust, men det går inte att utesluta att försök till påverkan av valets genomförande och resultat kan förekomma. Valmyndigheten har en nära samverkan med flera andra myndigheter för att säkerställa att valet ska kunna genomföras på ett säkert och korrekt sätt.

Valmyndigheten är navet i den svenska valadministrationen med övergripande ansvar för val. Inför 2018 års val byggdes en väl fungerande samverkan upp mellan valadministrationen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Säkerhetspolisen och Polisen i syfte att skydda valets genomförande.

– Det goda samarbete som etablerades inför riksdagsvalet i höstas finns kvar och har utvecklats ytterligare inför EU-valet. Det gör att vi tillsammans har bra förutsättningar för att hantera eventuella händelser och genomföra EU-valet på ett korrekt och säkert sätt, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

– För första gången någonsin så finns även en samverkan på EU-nivå kring säkerheten vid val. EU-länderna står inför många gemensamma utmaningar, och då är det viktigt att dela erfarenheter. EU har till exempel ordnat en gemensam säkerhetsövning för alla medlemsländer inför valet som Valmyndigheten och MSB deltog vid för Sveriges räkning, säger Anna Nyqvist.

Sverige har ett robust valsystem

Det svenska valsystemet är robust därför att det är decentraliserat, manuellt och transparent. Röstmottagning och rösträkning sker lokalt över hela landet, alla röster tas emot och räknas manuellt i flera steg och allt är öppet för insyn. Sammantaget gör det att det är svårt att manipulera eller påverka valets genomförande och resultat.

Det går dock inte att utesluta att försök till påverkan av valets genomförande och resultat kan förekomma, till exempel genom spridning av felaktig information. Därför är det viktigt att allmänheten och väljarna noga granskar vem som lämnar uppgifter om valet. Valmyndighetens arbete syftar till att allmänheten ska känna förtroende för valsystemet och kunna lita på att rätt valresultat presenteras. Det gör vi genom att ge väljarna tillförlitlig information om när, var och hur valet genomförs och hur valresultatet presenteras.

– Valmyndigheten är väl medveten om den hotbild som finns mot valet och mot den it-infrastruktur som används. Vi har dragit erfarenheter från valet i höstas och förberett oss så gott vi kan. Om något skulle hända med vår webbplats under EU-valet så är det viktigt att veta att det inte påverkar själva rösträkningen. Vår webbplats är bara ett tekniskt hjälpmedel för att visa upp det preliminära resultatet. Vi levererar också resultatet direkt till flera medier som ett komplement till vår egen resultatpresentation, säger Anna Nyqvist.