• Start
  • Press
  • Valmyndighetens erfarenhetsrapport från valet 2018

Publicerad: 15 februari 2019

Valmyndighetens erfarenhetsrapport från valet 2018

Valmyndighetens samlade erfarenhet är att valet 2018 har genomförts på ett korrekt, effektivt och rättssäkert sätt. Samtidigt är delar av det svenska valsystemet i stort behov av förändring. Det framgår av den erfarenhetsrapport från 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige som Valmyndigheten i dag har överlämnat till regeringen.

– Det svenska valsystemets styrkor ligger i att det är manuellt, transparent och decentraliserat. Vi bedömer att dessa faktorer bidragit till att valet 2018 har genomförts på ett rättssäkert sätt. För att bevara den stabila grund som valsystemet vilar på är det nu viktigt att skapa förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och anpassning, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

I rapporten beskrivs Valmyndighetens erfarenheter och insamlade synpunkter från länsstyrelser, kommuner och utlandsmyndigheter på genomförandet av valet 2018. Fokus är ett antal problemområden som Valmyndigheten anser behöver förbättras i syfte att öka effektiviteten och rättssäkerheten vid genomförande av val.

De största och viktigaste behoven av förändringar som Valmyndigheten ser är:

  • att valsedelssystemet ses över i sin helhet, med sikte på ett förenklat, förbättrat och mindre sårbart system samt att användningen av neutrala valsedlar och ett system med tryck av en valsedel per val och person särskilt övervägs,
  • tydligare normering/styrning/ansvarsfördelning inom valadministrationen,
  • att utlandsröstningen ses över i sin helhet i syfte att öka andelen giltiga röster och minska rösthanteringens beroende av postgång och distribution, samt
  • att resurser tillförs för att hantera incidentrapportering och säkerhetsarbete samlat för hela valadministrationen.

Valmyndighetens erfarenhetsrapport från valen 2018