• Start
 • Press
 • Flera nyheter inför valen den 9 september

Publicerad: 23 maj 2018

Flera nyheter inför valen den 9 september

Det finns ett antal nyheter i Vallagen (SFS 2005:837) som kommer att tillämpas för första gången i samband med valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige den 9 september 2018. Det gäller till exempel ambulerande röstmottagare, nya regler för fördelning av mandat och föranmälan av partier som vill delta i valet.

– Det är både stora och små lagändringar som tillämpas för första gången vid valen den 9 september i år. Till exempel måste alla kandidater ha lämnat in ett skriftligt samtycke för att kunna bli invalda. Det kommer också att bli enklare för väljare att kunna skilja olika valsedlar åt genom att partier nu kan välja att ha sin partisymbol och partibeteckning i färg på valsedlarna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Nedan beskrivs några av nyheterna lite närmare:

Partisymboler och partibeteckning i färg på valsedlar

Från och med valen 2018 kommer en partibeteckning på en valsedel att få innehålla en partisymbol, istället för bara ett partinamn. Partibeteckningen får också tryckas i färg på valsedeln. Detta för att det ska bli lättare för väljarna att kunna skilja de olika valsedlarna åt. Det är upp till partierna själva att bestämma den grafiska utformningen och om de vill att partibeteckningen ska rymma en symbol och/eller stå i färg på valsedeln. Valmyndigheten gör en förväxlingsprövning där likheten med tidigare gällande partibeteckningar bedöms, eftersom beteckningen inte får vara förväxlingsbar med andra partibeteckningar som gäller i samma val. Sista dag för partierna att registrera sin partibeteckning var den 28 februari i år. Det är inget krav att ett parti registrerar sin partibeteckning för att kunna anmäla sig till ett val.

Registrerade partibeteckningar

Partier måste föranmäla sitt deltagande i val

En annan nyhet i årets val är att partier måste föranmäla sitt deltagande i val. Syftet är att det ska bli tydligare för väljarna vilka partier de kan rösta på. Undantagna är de partier som redan är representerade i den beslutande församling som valet gäller och partier som har en registrerad partibeteckning och har anmält sina kandidater för valet. Partier som inte uppfyller något av dessa kriterier måste aktivt anmäla sig. Stopptid för att anmäla deltagande är 30 dagar före valet, dvs. den 10 augusti i år. Endast valsedlar för partier som anmält deltagande i valet ska läggas ut på röstmottagningsställen. Partier som inte är anmälda får inte delta i mandatfördelningen. En röst på ett parti som inte anmält sitt deltagande i val är ogiltig.

 

Kandidater måste samtycka för att kunna bli invalda

Från och med valen 2018 ska alla kandidater ha lämnat in ett skriftligt samtycke i förväg för att kunna bli invalda. Kandidater som anmälts av ett parti med registrerad partibeteckning lämnar sitt samtycke genom en kandidatförklaring, precis som vid tidigare val (anmälda kandidater innebär att listan blir låst och väljare inte kan skriva till andra kandidatnamn). Det som är nytt är att de kandidater som står på en öppen lista eller som blir tillskrivna av väljarna ska lämna in ett samtycke till länsstyrelsen senast fredagen före ett val, dvs. den 7 september i år. Syftet är att stärka skyddet mot ofrivillig kandidatur, det vill säga att en person mot sin vilja skrivs in på ett politiskt partis lista.


Nya regler för fördelning av mandat

I januari 2015 ändrades reglerna för hur mandatfördelningen ska gå till. Syftet med lagändringarna är att fördelningen av mandat ska bli riksproportionell. De nya reglerna infördes genom en grundlagsändring i regeringsformen och tillämpas för första gången vid valen 2018.

 • Första divisorn vid fördelningen av mandat har sänkts från 1,4 till 1,2.
 • Ett förfarande med återföring av mandat har införts i samtliga valkretsindelade val.
 • Utjämningsmandat i valkretsindelade kommuner har införts.
 • Småpartispärrar har införts i val till kommunfullmäktige. I en kommun utan
  valkretsar behöver ett parti få minst 2 procent av rösterna för att få mandat i
  kommunfullmäktige. Om kommunen är indelad i två eller fler valkretsar måste ett
  parti få minst 3 procent av rösterna för att delta i mandatfördelningen.

Mandatfördelning


Ambulerande röstmottagare

En väljare som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till en röstningslokal kan från och med årets val få hjälp av ambulerande röstmottagare. De ambulerande röstmottagarna är utsedda av kommunens valnämnd och kan ta emot förtidsröster i till exempel väljarens bostad om väljaren begär det. Rösten ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Ambulerande röstmottagare ersätter kommunala bud.


Ökade krav på utbildning för röstmottagare

Förtroendet för valsystemet förutsätter att valen genomförs på ett korrekt sätt. Det kräver att alla de som arbetar med val har relevant kunskap om vilka regler som gäller. Valmyndigheterna har alltid utbildat röstmottagare inför val, men nu har utbildningsansvaret förtydligats i lag. Länsstyrelserna ska utbilda kommunernas valnämnder och valnämnderna ska i sin tur utbilda alla röstmottagare. Endast den som har fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får anställas som röstmottagare.


Minst två röstmottagare vid förtidsröstning

På varje röstmottagningsställe ska det finnas så många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. I varje röstningslokal för förtidsröstning måste det under den som tid som röstmottagningen pågår alltid vara minst två röstmottagare på plats samtidigt. Så har det oftast sett ut även vid tidigare val, men nu är det reglerat i lag. I vallokalen på valdagen gäller sedan tidigare att minst tre röstmottagare måste vara närvarande under röstningen.


Nya regler om öppettider för förtidsröstning

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, dvs. den 22 augusti i år. Antalet väljare som förtidsröstar i Sverige ökar för varje val. Från och med valen 2018 måste minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen varje dag under förtidsröstningen. Lokalens placering och öppettider kan dock variera. Det måste också i alla kommuner finnas minst en röstningslokal öppen för förtidsröstning på valdagen den 9 september under samma tid som vallokalerna har öppet, dvs. kl. 08.00-20.00.


Värdeneutrala lokaler

Från och med valen 2018 är det också reglerat i lag att val- och röstningslokaler i så hög grad som möjligt ska vara värdeneutrala. Det innebär att lokalerna inte ska ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och inte heller bör ha anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag. Syftet är att lokalernas anknytning inte ska kunna inverka på väljarens ställningstagande att gå och rösta eller påverka väljaren i samband med röstningen.

Kontaktpersoner för media

Valmyndighetens presstjänst, telefon 010-575 70 30