Published: 3 March 2023

Ette äänestää

Pyhänä 11 syyskuuta 2022 oon vaalit valtiopäivile,
kunnan- ja rekiuunivaltuusthoon.

Kukas saapii äänestää?

Ette olla äänestysoikeutettu sie piät olla täyttäny 18 vuotta viimisthääns
vaalipäivänä. Tiot kansankirjarekisterissä 30 päivää ennen vaalipäivää
päättävät jos sulla oon äänestysoikeus ja mihinkä vaalitistrikthiin sie kuulut.

Sulla oon äänestysoikeus valtiopäivile jos sie olet:

 • ruottalainen kansalainen ja olet elikkä olet ollu kansankirjoila Ruottissa.

Sulla oon äänestysoikeus kunnan- ja rekiuunivaltuusthoon jos sie olet:

 • ruottalainen kansalainen ja kansankirjoila Ruottissa
 • kansalainen jossaki Eurooppayniuunin jäsenmaassa elikkä kansalainen
  Iislantissa elikkä Norjassa ja olet kansankirjoila Ruottissa.
 • kansalainen jossaki muussa maassa ja olet ollu kansankirjoila Ruottissa
  kolme vuotta peräkkää ennen vaalipäivää.

Sie joka olet äänestysoikeutettu saat äänestyskortin

Sie, joka olet äänestysoikeutettu, saat äänestyskortin postin kautta suunile
kolme viikkoa ennen vaalia. Äänestyskortissa seisoo mihinkä vaahliin
sulla oon äänestysoikeus ja nimi, osote ja aukioloaijat sinun vaalipaikale.
Jos sie kaipaat sinun äänestyskorttia sie saatat tilata uuen kunnalta elikkä
Vaalivirastolta.

Vaaliseeteliä

Vaaliseetelit oon keltaset valtiopäivävaahliin, valkeat kunnanvaltuustovaahliin
ja siniset rekiuunivaltuustovaahliin. Vaaliseeteliä oon kaikissa paikoissa
jossako sie saatat äänestää.

Äänestä parttiota

Sie äänestät ennen kaikkia yhtä parttiota. Parttion nimi seisoo
vaaliseetelissä. Jos sie et löyä sinun parttion vaaliseeteliä sie saatat
kirjottaa parttion nimen tyihhään vaaliseetelhiin.

Henkilöäänestä

Jos sie halvaat ette joku erikoinen parttion kantitaatista tulis valikoituksi, sie
saatat panna kryssän ruuthuun kantitaatin nimen etheen nimivaaliseetelissä.
Sie saatat kryssätä vain yhen kantitaatin. Sie saatat kansa henkilöäänestää
kirjottamalla parttion nimen ja kantitaatin nimen tyihhään vaaliseetelhiin.

Täälä sie saatat äänestää

Äänestä sinun vaalipaikala vaalipäivänä 11 syyskuuta

Sie saatat äänestää vain siinä vaalipaikassa joka seisoo sinun
äänestyskortissa. Vaalipaikka oon vain auki vaalipäivänä. Ko sie äänestät
sinun vaalipaikassa niin sinua merkathaan äänestysluettelussa ja sinun
äänet panthaan vaaliyyrhnoin.

Etukätheisäänestä äänestyspaikassa sinun omassa elikkä muussa
kunnassa

Sie saatat äänestää etukätheisesti missä äänestyspaikassa vain koko
maassa. Etukätheisäänestys alkaa 24 elokuuta ja oon käynissä
vaalipäihvään asti. Sulla pittää olla äänestyskortti matkassa ko sie
etukätheisäänestät. Informasuunia missä sie etukätheisäänestät sie
löyät sinun kunnassa elikkä webbipaikala val.se.

Äänestä ulkomailta

Jos sie olet ulkomaila sie saatat preiviäänestää elikkä etukätheisäänestää
monessa ruottalaisessa ampasaatissa ja konsylaatissa. Ette preiviäänestää
sie piät käyttää erityisen materiaalin jonka sie tillaat Vaalivirastolta,
kunnalta, ampasaatilta elikkä konsylaatilta. Ääntä saapii panna posthiin
varhaisiimasti 28 heinäkuuta. Sie saatat etukätheisäänestää ampasaatila
elikkä konsylaatila varhaiten 18 elokuuta.

Sie häyt näyttää ette sie olet sie

Ette saaja äänestää sie häyt varmistaa sinun itenttiteetin näyttämällä idpaperin.
Jos sulla ei ole id-paperia niin joku muu henkilö saattaa toistaa
sinun itenttiteetin, mutta silloin se henkilö häätyy näyttää id-paperin.

Jos sie tarttet apua ette äänestää

Äänestä asiamiehen kautta

Sie saatat äänestää asiamiehen kautta jos sie saihrauen, toimintaestheen
elikkä iän vuoksi et itte pääse vaalipaikale elikkä etukätheisäänestyspaikale.
Sie saatat kansa äänestää asiamiehen kautta jos sie olet putkassa elikkä
kriminaalihoitoanstaltissa.
Äänestystä saatethaan panna valhmiiksi varhaimiten 18 elokuuta ja
viimisthääns vaalipäivänä. Sie tarttet asiamiehen ja toistajan. Molemat
pitävät olla täyttänheet 18 vuotta eikä sama henkilö saa olla asiamies
ja toistaja.

Sie tarttet asiamiehen – kukas saattaa olla asiamies?

Asiamies pittää olla vähhiinthääns 18 vuotta. Nämät henkilöt saavat olla
asiamiehet:

 • sinun omhainen
 • sinun hoitaja elikkä joku joka pruukaa auttaa sinua henkilökohtasitten asioitten kansa
 • työntekiät putkassa elikkä kriminaalihoitoanstaltissa
 • maalaispostinkuljettaja, jos sie asut pitkin maalaispostinkuljettajalinjaa.

Ette äänestää asiamiehen kautta sie tarttet erityistä materiaalia jotako sie
tillaat kunnalta elikkä Vaalivirastolta. Jos sie etukätheisäänestät
asiamiehen kautta sulla pittää olla sinun äänestyskortti.

Kiertävä äänestysvasthaanotto

Kiertävä äänestysvasthaanotto oon sulle joka saihrauen, iän elikkä
toimintaestheen vuoksi itte et saata etukätheisäänestää elikkä äänestää
vaalipaikassa. Kiertävässä äänestysvasthaanotossa sinun kunta järjestää
ette kaks äänestysvasthaanottaijaa tullee sinun työ kotia ottamhaan
vasthaan sinun äänestyksen. Ota yhtheyttä sinun kunnan kansa ette saaja
lissää informasuunia.