Till startsidan

Svieriga válljimvuogádahka

Svieriga válljimvuogádahka l vuododum almulasj ja sämmi jienastimriektáj.

Válljima galggi friddja, tjiehkusa ja njuolgga årrot. Válljimvuogádahka galggá vuosstájvásstedit jienaj lågov. Merkaj mandáhtaj låhko majt belludahka oadtju bv. rijkkabiejven la gájkkásattjat sämmilágásj degu jienaj låhko majt belludahka l oadtjum.

Svieriga válljimvuogádahka sisanet válljim ja álmmukjienastime. Válljimláhka, Válljimbiejadus, Álmmukjienastimláhka ja moadda ietjá lága stivrriji gåktu válljima ja álmmukjienastime galggá tjadáduvvat.

Almulasj válljima

Stuoves válljim rijkabäjvváj, kommuvnna- ja lánndadiggefábmoduvvamij
dåjmaduvvá nuppe ájllega ragátmánon juohkka nälját jage.

 

Stuoves válljim Euorpaparlamänntaj dåjmaduvvá gájkka europa
unijåvnå sebrulasjstáhtajn ájgen vuoratijsmáno – sjnjuktjamáno juohkka vidát jage. Svierigin la agev válljim ájllegin.

Other languages