Till startsidan

Veeljemesïetelh vuarjasjidh

Ajve luhpie tjaatsestimmieh meatan mandaatejoekedimmesne.

Leeneståvroe vuarjesje veeljemelaaken mietie mah veeljemesïetelh luhpie jallh luhpehts jïh ryöknoe man gellie tjaatsestimmieh fïerhte krirrie leah åådtjeme. Seamma goerehtimmiem persovnetjaatsestimmide dorje, jïh luhpie persovnetjaatsestimmide ryöknoe.

Luhpie veeljemesïetelh

Luhpie veeljemesïetele krirrienommem åtna, krirrie mij lea bieljiesovveme dïhte meatan veeljemisnie. Maahta trygkeme nommeveeljemesïetele, krirrieveeljemesïetele jallh gåaroes veeljemesïetele gusnie veeljije krirrienommem tjaaleme.

Persovnetjaatsestimmiem ryöknedh

Rïektes persovnetjaatsestimmie maahta kroessem kandidaaten åvteli nommeveeljemesïetelisnie jallh tjaaleme nomme veeljemesïetelisnie krærran mij ij leah dan kandidaath nåålesamme. Tjåådtje veeljemesïetelisnie guktie veeljije maahta persovnem tjaatsestidh.

Luhpehts veeljemesïetelh

Veeljemesïetele luhpehts jis dïhte:

  • ij krirrienommem åtna,
  • jienebh goh akte krirrienommem åtna (v.g jis göökte jallh jienebh veeljemesïetelh seamma skuahpesne jïh dej ovmessie krirrienommh utnieh), jallh
  • krirrienommem åtna mij ij leah bieljiesovveme dïhte meatan veeljemisnie, jallh
  • damtoesvæhtah åtna maam aajkojne dorjeme.

Veeljemesïetelh krirrienommehts aaj gåaroes gohtje jïh sïejhmemes luhpehts tjaatsestimmijste. Gåaroes tjaatsestimmiej låhkoem sjïere reektese jeatjah luhpehts tjaatsestimmijste. Dah luhpehts veeljemesïetelh eah leah meatan mandaatejoekedimmesne.

Ij kandidaatenommide ryöknh

Naan aejkien ij leeneståvroe edtjh kandidaatenommide veeljemesïetelisnie eajhnadovvedh, v.g jis:

  • veeljije lea göökte jallh jienebh kandidaatide kroesseme,
  • jienebh tjaatsestimmiesïetelh seamma skuahpesne seamma krirrienommine mohte ovmessie kandidaatenommine, jallh kroesse ovmessie kandidaatide,
  • krirrien veeljemesïetelem åtneme mij jeatjah rïjhkebiejjie-veeljemegievlesne/tjïeltesne/laantedigkesne.

Ij sjïere kandidaatenommem ryöknoeh

Naan aejkien edtja leeneståvroe ij akte jallh gellie kandidaatenommh ryöknoeh:

jis kandidaate ij lea veeljedihks (dam goerehte bïevnesidie almetjetjaalegisnie veeljemebiejjesne),

jis nommem tjaaleme krærran mij leah dej kandidaatide nåålesamme (vuartesjh vuesiehtimmiem åelkiesbielesne).

Vuesiehtimmie: Veeljemesïetele luhpie men tjaatsestimmieryöknemisnie ij lissienommem ryöknoeh. Veeljemesïetele luhpie goh nommeveeljemesïetele kroessehts.

Laahpehtimmie kandidaatenommh

Jïlhts kandidaatenommem laahpehtamme veeljemesïetelisnie nommem ryöknoeh. Laahpehtimmieh eah öörnegem krööhkesth kandidaati gaskem veeljemesïetelisnie.

Vuesiehtimmie: veeljemesïetele luhpie, men ij vuejnieh dam laahpehtimmiem. Veeljemesïetele luhpie nommeveeljemesïetelinie kroessehts vuarjesje.

Other languages