Till startsidan

Sveerjen veeljemeöörnege

Sveerjen veeljemeöörnegen våarome lea byjjes jïh seamma tjaatsestimmiereakta.

Veeljemh edtjieh frijje, tjeakoes jïh rïekte årrodh. Veeljemeöörnege proportionelle. Dïhte sæjhta jiehtedh dah partijh åadtjoeh dan gellie mandaath v.g rïjhkebiejjesne goh man gellie tjaatsestimmieh dah leah veeljemisnie åådtjeme.

Sveerjen veeljemeöörnegisnie veeljemh jïh åålmegetjaatsestimmieh. Veeljemelaake, veeljemenjoelkedasse, åålmegetjaatsestimmielaake jïh gellie jeatjah laakh stuvrieh guktie edtja veeljemh jïh åålmegetjaatsestimmieh tjïrrehtieh.

Byjjes veeljemh

Veeljemh rïjhkebeajjan, tjïelte- jïh laantedigkiereeremidie skïereden mubpien aejlegen fïerhten njealjeden jaepien hööltieh.

Veeljeme Europa-parlameentese gaajhkh Europan unijovnen lïhtsegestaatine boelhkesne voerhtjen – snjaltjen fïerhten vïjhteden jaepien hööltie. Sveerjesne veeljemem iktesth aejlegsbiejjien.

Other languages