Till startsidan

Publicerad: 28 August 2018

Mandaate

Juktie veeljemeilledahke edtja dan lïhke goh gåarede edtja proportionellen sjïdtedh gååvnesieh veeljemisnie rïjhkebeajjan jïh laantedigkie- jïh tjïeltereeremidie jalkedimmiemandaath.

Voestes dah tjïrkes mandaatide juakasovvin jïh dan mænngan dejtie jalkedimmiemandaatide. Krirrie mij idtji åadtjoeh tjïrkes mandaatem læjhkan maahta jalkedimmiemandaatem åadtjodh. Veeljeme Europa-parlameentese barre tjïrkes mandaath gååvnesieh.

Minngemosth voerhtjen 30 biejjien veeljemejaepien edtja Valmyndigheten/Veeljemeåejvieladtje nænnoestidh man gellie tjïrkes mandaath fïerhten rïjhkebiejjieveeljemegievlie edtja utnedh. Dam joekede dan mietie man gellie åadtjoeh tjaatsestidh fïerhtene veeljemegievlesne.

Veeljeme tjïelte- jïh laantedigkiereeremidie tjïelte jïh laantedigkie nænnoste man gellie mandaath edtja årrodh. Leeneståvroe minngemes voerhtjen 30 biejjien veeljemejaepien nænnoste man gellie tjïrkes mandaath fïerhte veeljemegievlie edtja utnedh.

Abpe Sveerje akte veeljemegievlie veeljeme Europa-parlameentese. Man gellie mandaath fïerhte laante åådtje jearohks man gellie almetjh laantesne. Sveerje 20 mandaath åtna Europa-parlameentesne.

Other languages