Till startsidan

Krirriem tseegkedh

Ij naan njoelkedassh gååvnesh guktie krirriem Sveerjesne tseegkedh.

Definisjovne mij krirrie reerenassehammoen mietie “Krirrie lea fïerhten aktanimmie jallh dåehkie veeljijste, mij veeljemen meatan sjïere nommine.”