Till startsidan

Krirriem jïh persovnem tjaatsestidh

Veeljijh krirriem tjaatsestieh jïh maehtieh seamma aejkien veeljemesïetelasse tjaelieh mij kandidaate dah sijhtieh veeljedh.

Daam persovnem tjaatsestidh gohtje. Veeljije maahta persovnem tjaatsestidh jïh kroessem dan nommen lïhke bïejedh. Såemies aejkien maahta veeljije jïjtje kandidaatem nomineradidh jïh nommem veeljemesïetelasse tjaeledh. Jis tjaeleme kandidaate edtja maehtedh veeljeme sjïdtedh tjuara kandidaate dïsse åvtelhbodti jååhkesjidh.

Other languages