Till startsidan

Ålkoelaanteste tjaatsestidh

Gaajhkesh gie lea ålkoelaantesne tjaatsestimmietïjjesne maahta ålkoelaanteåejvieladtjine tjaatsestidh mah tjaatsestimmiedåastovem öörnieh.

Veeljemeåejvieladtje muana, raeriestimmien mænngan Ålkoerïjhkedepartementeste, mah sveerjen ålkoelaanteåejvieladtjh mah edtjieh tjaatsestimmiedåastovem utnedh. Tjaatsestimmie aalka 24 biejjieh veeljemebiejjien åvteli jïh naan sijjesne barre åenehks tïjjem jåhta. Tjaatsestimmie tjuara orrestidh veeljemen åvteli juktie dah tjaatsestimmieh edtjieh Veeljemeåejvieladtjese båateme seejnemes biejjie veeljemebiejjien åvteli. Gaajhkh tjaatsestimmieh ålkoelaanteåejvieladtjijste Veeljemeåejvieladtjese seedtieh mij dejtie veesmedahta jïh dejtie vïjrebe seedtie respektijveles veeljememoenehtsasse.

Prievine tjaatsestidh ålkoelaanteste

Dah mah åadtjoeh tjaatsestidh jïh ålkoelaantesne maahta prievine tjaatsestidh mij akt laanteste gusnie årroeminie. Mearoemaennie skïhpine ålkoelaantine maehtieh aaj prievine tjaatsestidh. Prievietjaatsestimmiem åådtje ålkoelaanteste seedtedh aaremosth 45 biejjieh veeljemebiejjien åvteli. Ij åadtjoeh prievietjaatsestimmiem Sveerjeste seedtedh.

Sjïere materijaalh daarpesje jis edtja prievine tjaatsestidh. Materijaalide maahta Veeljemeåejvieladtjeste jallh ålkoelaanteåejvieladtjeste dængkodh.

Prievietjaatsestimmiem edtja ålkoelaanteste seedtedh jïh edtja daase båetedh åvteli aalka tjaatsestimmide ryöknedh.

 

Other languages