Publicerad: 23 juni 2021

Beställa valsedlar

Alla partier som anmält deltagande i val får beställa tryckta namnvalsedlar. Här kan du läsa om vad som gäller inför din beställning av valsedlar.

En valsedel med partiets kandidater i en viss ordning kallas namnvalsedel.

Endast partier som är anmälda till det aktuella valet får beställa namnvalsedlar.

Ett parti behöver inte ha registrerat sin partibeteckning hos Valmyndigheten för att få beställa valsedlar. Det räcker att partiet har anmält deltagande i valet.

  • Alla namnvalsedlar för val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige ska beställas genom länsstyrelsen.
  • Vid val till Europaparlamentet beställs valsedlar genom Valmyndigheten.

  När kan valsedlar beställas?

  Inför varje val fattar Valmyndigheten beslut om sista dag att anmäla kandidater och beställa valsedlar för att få garanterad leverans senast 45 dagar innan valdagen.

  Det brukar normalt infalla i mars, april valåret vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, samt i februari, mars inför val till Europaparlamentet.

  I god tid före varje val publiceras information, prisuppgifter och blanketter för partierna.

  Planera beställningen

  Partibeteckning

  På en valsedel måste det finnas ett namn för partiet, en så kallad partibeteckning.

  Har partiet registrerat sin partibeteckning tidigare hos Valmyndigheten är det detta namn som trycks på valsedeln.

  Om partiet inte har registrerat sin partibeteckning trycks den partibeteckning som partiet har anmält för valet på valsedeln. Det får inte förekomma två förväxlingsbara namn i samma val.

  Partibeteckningen kan innehålla en symbol och tryckas i färg eller i svart tryck.

  Partibeteckningar utan särskild symbol trycks på valsedeln i svart text i typsnittet Open Sans.

  Mer information finns på sidan Krav på partibeckningen.

  Behörig beställare

  Vissa partier behöver genom partibeslut besluta om vem som ska vara behörig beställare för partiets räkning.

  En behörig beställare har rätt att företräda partiet i frågor om beställning av valsedlar, granska och godkänna korrektur, hantera kandidaturer och ansvara för andra frågor gentemot länsstyrelsen respektive Valmyndigheten.

  Partier måste utse och anmäla behörig beställare om:

  • partiet har registrerat partibeteckningen
  • partiet är representerat i kommunfullmäktige
  • partiet är representerat i regionfullmäktige
  • partiet är representerat i riksdagen
  • partiet är representerat i Europaparlamentet.

  Om inget av ovanstående är uppfyllt finns inga krav på vem som får vem som helst beställa valsedlar för ett parti.

  För att underlätta hanteringen av valsedelsbeställningen är det dock praktiskt att meddela vem som är ansvarig för beställningen.

  Kandidatlistor

  Kandidatlistan är manuskript när partiet beställer valsedlar.

  Kandidatlistan anger den tänkta kandidatordningen. Partiet ansvarar sedan för att granska och godkänna korrekturet. När partiet har godkänt korrekturet skickas beställningen för tryckning.

  Inför varje val publicerar Valmyndigheten blanketter och annan information om hur partierna beställer valsedlar.

  Samtycken

  Om partiet anmäler kandidaterna måste kandidatförklaringar för samtliga kandidater lämnas in av partiet den dag som Valmyndigheten bestämt.

  Partier som inte anmäler sina kandidater bör uppmana de tänkta kandidaterna att lämna in samtyckesblanketten snarast så att deras namn kan synas på val.se. Sista dag att lämna in är 2 dagar före valdagen.

  Mer information om samtycken finns på sidan För dig som kandiderar.

  Betala valsedlarna

  Avgiften för namnvalsedlar bestäms inför varje val. Vid eventuella extra val gäller avgiften vid senast föregående val. För 2019 års valsedelsavgift, läs mer här.länk till annan webbplats

  Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen bekostar tryckplåten och tryckeriets arbete med beställningen och den rörliga delen står för tryckningen av valsedlarna. Det är olika kostnad beroende på om partiet registrerat partibeteckningen i färg eller i svart.

  Valsedlarna ska betalas i förväg till den länsstyrelse som administrerar valsedelsbeställningen, alternativt till Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet.

  När beställningen är komplett, korrekturläst och betald skickas den till tryckeriet.

  Gratis valsedlar upp till den fria kvoten

  Vissa partier får gratis valsedlar upp till den fria kvoten. Den fria kvoten är det antal som motsvarar högst tre gånger antalet röstberättigade i

  • vid val till riksdagen: valkretsen
  • vid övriga val: valet.

  Antalet röstberättigade beräknas genom de uppgifter som finns i folkbokföringen den 1 mars valåret.

  Staten bekostar valsedlarna även om partiet gör tilläggsbeställningar om det ryms inom den fria kvoten. I den fria kvoten ingår både den rörliga och den fasta kostnaden. Beställer partiet utöver den fria kvoten ska de betalas i förväg.

  De partier som har rätt till fri kvot av namnvalsedlar vid val till riksdagen är de partier som

  • vid valet till riksdagen får, eller vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått, mer än 1 procent av rösterna i hela landet
  • som är representerade i riksdagen eller som genom valet blir representerat i riksdagen.

  För valen till region- och kommunfullmäktige gäller den fria kvoten de partier som har, eller genom valet får, representation i fullmäktige.

  I val till Europaparlamentet gäller den fria kvoten de partier som

  • i valet får mer än 1 procent av rösterna i hela landet, eller
  • vid något av de två senaste valen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet.

  Återbetalning för valsedelstryckning

  Om partiet först efter valet har rätt till fria valsedlar enligt ovan, återbetalas valsedelskostnaden till partiet enligt reglerna för fria valsedlar.

  Länsstyrelsen respektive Valmyndigheten återbetalar till partiets konto när valet vunnit laga kraft. Summan motsvarar tryckningen av beställda valsedlar, dock högst kostnaden motsvarande tre gånger antalet röstberättigade.

  Även de partier som blir invalda i kommun- och regionfullmäktige har rätt till återbetalning.