Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Rösträtt och röstlängd

Alla som vill rösta i valet till Sametinget måste finnas med i röstlängden.

Vad krävs för att tas med i röstlängden?

Sametinget beslutar vilka som ska tas med i röstlängden. I Sametingslagen (1992:1433) står vilka kriterier en person måste uppfylla för att kunna få rösträtt:

1 kap. 2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och

1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget.

En person som är same enligt 1 kap. 2 § sametingslagen (se ovan), svensk medborgare och fyller 18 år senast på valdagen ska tas upp i röstlängden om han eller hon anmäler det till valnämnden.

En utländsk medborgare som är same enligt 1 kap. 2 § sametingslagen (se ovan) och varit folkbokförd i Sverige minst tre år i följd senast på valdagen ska tas upp i röstlängden om han eller hon anmäler det till valnämnden. Även han eller hon måste fylla 18 år senast på valdagen.

Först görs en preliminär röstlängd

De som uppfyller kriterierna för rösträtt och vill delta i valet 2017 ska skicka in en anmälan till Sametingets valnämnd senast den 20 oktober 2016. Den som har varit med i röstlängden tidigare behöver inte anmäla sig på nytt.

Hämta anmälningsblankett på Sametingets webbplats

Sametingets valnämnd upprättar senast den 15 november 2016 en preliminär röstlängd för valet till Sametinget 2017. Den preliminära röstlängden ska finnas tillgänglig på ett antal platser i landet för den som vill granska den.

Klicka här för att se var röstlängden finns tillgänglig

Statistik över den preliminära röstlängden

Sametingets valnämnd har den 8 november 2016 upprättat en preliminär röstlängd för valet till Sametinget 2017. Den preliminära röstlängden innehåller de som anmält sig inför valet och som uppfyller kraven för rösträtt samt de som tidigare upptagits i röstlängd och som fortfarande uppfyller kraven för rösträtt.

Se fördelning för ålder och kön, och geografisk spridning

Den preliminära röstlängden kan överklagas

Den preliminära röstlängden kan överklagas av:

  • den som anmält sig till röstlängden men inte blivit upptagen
  • den som tagits upp i den preliminära röstlängden och som vill överklaga att någon annan tagits upp i röstlängden.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 15 december 2016. Överklagandet prövas vid ett offentligt sammanträde hos Länsstyrelsen i Norrbottens län den 15 februari 2017. De beslut som Länsstyrelsen fattar om överklagandet går inte att överklaga.

En slutlig röstlängd upprättas och trycks

Sametingets valnämnd upprättar senast den 1 mars 2017 en slutlig röstlängd för valet till Sametinget 2017.

Den slutliga röstlängden trycks och används av Länsstyrelsen under sammanräkningen. Länsstyrelsen markerar i den tryckta röstlängden att väljaren röstat.