Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Ledamöter och ersättare

För varje grupp, parti eller liknande sammanslutning som fått mandat utses ledamöter. Det utses en ledamot per mandat (plats). Sedan utses ersättare för ledamöterna.

Personrösterna avgör i första hand

Det är personrösterna som i första hand avgör vilka kandidater som blir valda. Kravet (spärren) för att bli invald på personröster är att kandidaten har fått minst 5 procent av gruppens, partiets eller den liknande sammanslutningens totala antal röster (dock minst 25 personröster). Om kandidatnamnet finns på flera olika listor för samma parti räknas personrösterna samman från alla de olika listorna. Av de som klarat spärren för personröster är det den som fått flest personröster som får den första platsen för gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen, den med näst flest personröster får den andra platsen osv. Om flera kandidater har fått lika många röster drar länsstyrelsen lott mellan dem.

Om gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen har fått fler mandat än kandidater som klarat spärren för personröster används den så kallade heltalsmetoden (se nedan) när återstående ledamöter utses.

För varje ledamot utses lika många ersättare som gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen har fått mandat, dock alltid minst tre. En ersättare kan vara ersättare för flera ledamöter.

Fakta: Heltalsmetoden

Heltalsmetoden är en metod för att utse ledamöter som inte valts på personröster. Heltalsmetoden innebär att man ordnar valsedlarna efter vilket kandidatnamn som står överst på flest valsedlar. Man bortser från de kandidater som utsetts till ledamöter med hjälp av personröster.

Om gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen bara har en lista kommer mandaten i praktiken att tillfalla kandidaterna i den ordning de står på listan.

Om gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen har flera listor blir beräkningen mer omfattande. Det görs en beräkningsomgång för varje mandat som ska tillsättas. Efter varje omgång bortser man från den som valts in och sorterar valsedlarna på nytt efter vilka namn som nu står överst. Ett nytt jämförelsetal räknas fram för nästa namn på den lista där det namn som tog mandatet stod på. Övriga kandidater som står överst har kvar sitt jämförelsetal. Det namn som nu har högst jämförelsetal tilldelas nästa mandat. Och så fortsätter beräkningen tills dess att alla mandat är tillsatta. Vid lika jämförelsetal mellan två eller flera kandidater ska platsen lottas mellan dem.


RÄKNEEXEMPEL

UTSE LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

Grupp X hade vid valet två listor med kandidater, nr 00100 och nr 00200. Bilderna nedan visar de tio översta namnen på respektive lista.

Valsedel 1 Lista 01000

Valsedel 2, Lista 02000

Grupp X fick sammanlagt 410 röster. Detta gav tre mandat.

Rösterna fördelade sig på de två olika listorna såhär:

Röster totalt 410
Röster på lista 00100 151
Röster på lista 00200 259

Kandidater med flest personröster (lista)
Karin Kanna (00200) 94
Björn Baer (00100) 25
Anders Andersson (00100) 19
Linn Loman (00200) 18

Vilka blir ledamöter?

Eftersom spärren för personröster är 5 procent av rösterna för en grupp, ett parti eller en liknande sammanslutning betyder det att en kandidat måste få minst 21 personröster för att kunna bli vald på personröster (5 procent av 410 röster är 21 röster). Dessutom finns ett krav på minst 25 personröster. Två kandidater, Karin Kanna och Björn Baer, uppfyllde kraven för att bli vald på personröster och utses därmed till ledamöter.

Eftersom inga fler kandidater uppfyllde kraven för personval ska således det tredje mandatet tillsättas med heltalsmetoden. Överst på respektive lista när det första mandatet är tillsatt är Anders Andersson (lista 00100) och Linn Loman (lista 00200). Deras respektive jämförelsetal är samma som antal röster för respektive lista, dvs. 151 för Anders Andersson och 259 för Linn Loman. Den som har högst jämförelsetal, Linn Loman, får det tredje mandatet.

Vilka blir ersättare?

Eftersom de ledamöter som utsetts kommer från båda listorna får Grupp X två uppsättningar ersättare (ersättargrupper). Det ska alltid utses minst tre ersättare för varje ledamot. En person kan vara ersättare för flera ledamöter. För Karin Kanna och Linn Loman blir ersättarna de tre som står närmast efter dem på lista nr 00200. Dessa är Marianne Monet, Nina Nutti, Olof Omma och Per Peter Pilvi.

För Björn Baer blir ersättarna de tre som står överst på lista nr 00100 förutom honom själv, dvs. Anders Andersson, Carl Calais och David Denson.