Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Information till grupper, partier och liknande sammanslutningar

1. Anmälan är obligatorisk

Sista dag för alla grupper, partier eller liknande sammanslutningar att anmäla sig till Valmyndigheten för att delta i valet till Sametinget 2017 var den 15 mars 2017.

Till anmälan ska en kopia bifogas på ett protokoll från gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen som visar på vilket namn som ska gälla på gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen, vem som är behörig företrädare för anmälan, och vem som är ansvarig för valsedelskorrektur (om annan än behörig företrädare). Även uppgifter om kandidater och kandidatförklaringar ska bifogas, se nedan.

”Nya” grupper, partier eller liknande sammanslutningar

Med ”nya” grupper, partier eller liknande sammanslutningar menas de som inte nu har mandat i Sametinget. Dessa måste lämna in ett dokumenterat stöd av minst 50 personer, som är upptagna i den slutliga röstlängden för det kommande valet. De personer som stödjer anmälan ska egenhändigt skriva namn och personnummer på en blankett som publicerades på Valmyndighetens webbplats under hösten 2016.

Förutom det protokoll som nämns ovan ska nya grupper, partier eller liknande sammanslutningar även bifoga en kopia på ett protokoll där det framgår att gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen har antagit stadgar och styrelse.

För nya grupper, partier eller liknande sammanslutningar kan Valmyndigheten inte fatta beslut om registrering innan den slutliga röstlängden är fastställd, dvs den 1 mars 2017. Detta eftersom de 50 personer som ska stödja anmälan måste vara upptagna i den slutliga röstlängden.

Senast 15 mars 2017

Samtliga blanketter ska ha varit Valmyndigheten tillhanda senast den 15 mars 2017.

Valmyndigheten beslutar

Valmyndigheten beslutar om att registrera gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen och dess kandidater för valet. Valmyndighetens beslut kan inte överklagas.

2. Kandidater och valsedlar

Krav på valbarhet

Det finns tre krav för att en person ska vara valbar vid val till Sametinget: att ha rösträtt i valet till Sametinget, att vara svensk medborgare och att vara anmäld kandidat för valet.

Kandidater och listor

En grupp, parti eller en liknande sammanslutning kan anmäla kandidater till en eller flera listor. En lista är en uppsättning kandidater i en viss ordning. Minst tre kandidater måste anmälas.

Valsedelskorrektur

Valmyndigheten skapar ett valsedelskorrektur som skickas för godkännande till den person som gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen angett som korrekturansvarig. Efter att korrekturansvarig godkänt korrekturet kan valsedeln tryckas.

Tryckning och distribution av valsedlar

De grupper, partier eller liknande sammanslutningar som anmält sig och sina kandidater får sina valsedlar upptryckta och distribuerade av Valmyndigheten. Om en grupp, parti eller liknande sammanslutning har flera listor så trycks lika många av varje lista. Ett exemplar av varje valsedel sänds ut tillsammans med röstkortet till alla som finns upptagna i den slutliga röstlängden. Valsedlarna finns också tillgängliga för väljarna i alla vallokaler. Dessutom får grupperna, partierna eller de liknande sammanslutningarna valsedlar (av varje lista om de har flera listor) att själva distribuera efter eget önskemål. Antal fira valsedlar beslutas av Valmyndigheten under 2016.

Valsedlarna trycks på vitt papper och har storleken A6. På valsedlarna trycks namnet (beteckningen) på gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen och namnen på de anmälda kandidaterna. På en valsedel får det maximalt plats 73 kandidater på framsida och baksida, förutsatt att varje kandidat endast upptar en (1) rad på valsedeln. Uppgifterna om en kandidat får vara högst två rader på valsedeln. På framsidan får det maximalt plats 27 kandidater.

Kandidatförklaring är obligatorisk

Varje anmäld kandidat ska lämna en egenhändigt undertecknad förklaringsblankett. På förklaringsblanketten ger kandidaten sitt tillstånd att anmälas och finnas på en valsedel för gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen.

Gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen samlar in alla förklaringsblanketter och lämnar in dessa till Valmyndigheten tillsammans med anmälan. Samtliga blanketter ska ha varit Valmyndigheten tillhanda senast den 15 mars 2017.

Personröstning - vem blir vald?

En kandidat behöver få minst fem procent av partiets röster för att kunna bli vald på personröster. Dessutom behöver en kandidat minst få 25 personröster. Det är Länsstyrelsen i Norrbottens län som ansvarar för att räkna röster, fördela mandat och utse ledamöter och ersättare för val till Sametinget.

Andra valsedlar?

Vid val till Sametinget finns varken blanka valsedlar eller valsedlar med enbart namn på grupp, parti eller liknande sammanslutning. Detta har sin förklaring i att alla grupper, partier och liknande sammanslutningar måste registrera sig på förhand för att ställa upp i valet. Därmed finns endast valsedlar med både namnet på gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen och kandidatnamn.