Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Överklaga

Att överklaga valet

Den som anser att ett fel eller misstag begåtts som påverkat utgången av valet kan överklaga. Det är bara röstberättigade och de grupper, partier eller liknande sammanslutningar som deltagit i valet som får överklaga. Den som vill överklaga utgången av valet ska skicka sitt överklagande till Valprövningsnämnden.

Klicka här för att se kontaktuppgifter till Valprövningsnämnden på riksdagens webbplats

Valprövningsnämnden ska ha fått överklagandet tidigast dagen efter valdagen och senast tio dagar efter det att valresultatet kungjorts.

Valprövningsnämnden prövar överklagandet och kan upphäva ett val och besluta om omval om en avvikelse kan antas ha inverkat på valutgången. Om det går att göra rättelse genom en ny sammanräkning eller annan mindre åtgärd kan Valprövningsnämnden i stället uppdra åt Länsstyrelsen i Norrbottens län att göra en sådan.

Olagligt enligt brottsbalken

Vissa regler om vad som är förbjudet vid val finns i Brottsbalkens kap. 17 Om brott mot allmän verksamhet m.m.

Det är till exempel förbjudet att försöka hindra eller förvanska resultatet av ett val eller en omröstning. Det är också förbjudet att ge eller ta emot belöning för att rösta på ett visst sätt eller för att inte rösta alls. Man får heller inte ta reda på hur någon annan har röstat.

Dessa händelser kan inte överklagas via Valprövningsnämnden utan anmäls till polisen och kan prövas i allmän domstol.