Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Kalender - val till Sametinget 21 maj 2017

2016

20 oktober

Sista dag som anmälan till röstlängden ska ha kommit in till Sametinget. Information finns på Sametingets webbplats, se länk till höger.

15 november

Sametingets valnämnd ska senast denna dag ha upprättat den preliminära röstlängden. Den ska sedan finnas tillgänglig på ett antal platser i landet för den som vill granska den. Valmyndigheten kungör dessa platser.

15 december

Överklagan av valnämndens beslut om vilka som ska tas upp i röstlängden ska ha kommit till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast detta datum.

2017

15 februari

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska fatta beslut om överklaganden som rör den preliminära röstlängden.

1 mars

Sametingets valnämnd ska senast denna dag ha upprättat den slutliga röstlängden.

15 mars

Grupper, partier och liknande sammanslutningar ska senast denna dag ha anmält sig och sina kandidater till Valmyndigheten.

30 dagar innan valdagen

Valmyndigheten ska ha skickat röstkort/ytterkuvert till alla i röstlängden.

Val 21 maj

Röstning i vallokaler. Sista dag att posta brevröst.

De röster som har tagits emot i vallokalerna skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

En vecka efter valdagen

Sammanräkningen av röster hos Länsstyrelsen i Norrbottens län startar tidigast en vecka efter valet. Länsstyrelsen i Norrbottens län granskar och räknar rösterna, fördelar mandaten samt utser ledamöter och ersättare. Resultatet redovisas på Valmyndighetens webbplats så snart det är klart. Valet kan överklagas inom tio dagar från det att valresultatet kungjorts.