Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Rösta elektroniskt eller via internet?

För att internetröstning ska kunna införas måste vallagen ändras. Riksdagen beslutar om ändringar i lag. Valmyndigheten har inget uppdrag att besluta om eller genomföra försök med elektronisk röstning. 

Vallagskommittén har föreslagit en utredning om elektronisk röstning

2011 års vallagskommitté hade bl.a. i uppgift att utreda frågan om e-röstning ska införas i Sverige. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande till regeringen under våren 2013.

Klicka här för att läsa om vallagskommitténs uppdrag

Den 17 april överlämnade 2011 års vallagskommitté sitt slutbetänkande E-röstning och andra valfrågor (SOU 2013:24) till justitieminister Beatrice Ask. Kommittén föreslår att det så snart som möjligt tillsätts en utredning med uppdrag att närmare överväga förutsättningarna för att införa ett e-röstningssystem. Om man bedömer att krav på säkerhet m.m. kan uppfyllas ska genomföras en försöksverksamhet valen 2018.

I betänkandet står bl.a.
"Syftet med att införa e-röstning ska dock inte, vilket måste understrykas, vara att den nuvarande traditionella röstningen i vallokaler och röstningslokaler ska upphöra. E-röstningen ses som ett komplement till det nuvarande manuella systemet."

Klicka här för att läsa slutbetänkandet på regeringens webbplats