Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Kalender för omval i Båstad

Vid val är vissa händelser tidsstyrda enligt vallagen. Dessa markeras med § nedan. Övriga datum har Valmyndigheten beslutat.

4 februari
§ - senast en vecka efter det att beslut om valdag har meddelats

Partier som inte har en registrerad partibeteckning och som önskar anmäla en sådan inför omvalet ska skicka in en anmälan till Valmyndigheten för att registreringen ska gälla från och med omvalet. Sista dag för anmälan om registrering av partibeteckning är den 4 februari, 2015. En registrering av partibeteckning är frivillig och är inget krav för att ett parti ska kunna ställa upp i val.

Läs mer om registrering av partibeteckning

15 mars

Begäran från berörda partier om att partivalsedlar ska läggas ut i vallokaler och röstningslokaler ska senast ha kommit in till Länsstyrelsen Skåne.

Anmälan om vilka personer som är behöriga att beställa valsedlar och anmäla kandidater för respektive parti ska senast ha kommit in till Länsstyrelsen Skåne. Detta gäller de partier som har registrerad partibeteckning eller är representerade i fullmäktige.

25 mars

Sista dag för partier som har registrerad partibeteckning att anmäla sina kandidater. Anmälan ska ges in till Länsstyrelsen Skåne.

Sista dag för partierna att beställa valsedlar för att leverans ska kunna garanteras till senast den 13 april 2015. Beställning ska ges in till Länsstyrelsen Skåne.

26 mars
§ - 45 dagar före valdagen

Brevröst får göras i ordning och skickas från utlandet.

10 april
§ - 30 dagar före valdagen

Röstlängden fastställs. Det är uppgifterna denna dag om medborgarskap och folkbokföringsadress i Skatteverkets register som bestämmer rösträtten. Efter detta trycks röstkort och skickas ut.

17-22 april
§ - bör vara väljarna till handa senast 18 dagar före valet

Väljare som är bosatta i Sverige bör ha fått sitt röstkort.

28 april
§ - 12 dagar före valdagen

Om väljaren tycker att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen. Begäran ska ha kommit in till Länsstyrelsen Skåne län senast denna dag.

30 april
§ - 10 dagar före valdagen

Förtidsröstningen startar. (Inför ordinarie val är det 18 dagar som gäller.)

Första dag som budröst får göras i ordning. (Inför ordinarie val är det 24 dagar som gäller.)

Valdagen 10 maj

Vallokalerna är öppna mellan kl. 08:00 och 20:00. På vissa ställen kan det vara kortare öppettider. Tiderna står på röstkortet.

Klockan 20:00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen. Endast röster för partierna räknas. Personrösterna räknas inte. Resultatet från valnatten är preliminärt. Alla röster transporteras på söndagen eller måndagen till Länsstyrelsen Skåne för att räknas en gång till under den sk. slutliga rösträkningen.

11 maj
§ - dagen efter valdagen

Sista dag som en brevröst från utlandet kan tas emot hos Valmyndigheten.

Länsstyrelsen Skåne börjar den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna.

13 maj
§ - onsdagen efter valdagen

På onsdagen efter valdagen börjar valnämnden i Båstad kommun räkna de förtidsröster som inte levererats ut till vallokalerna för att räknas där. Dessa röster räknas hos valnämnden och lämnas sedan till Länsstyrelsen Skåne för att räknas en gång till under den slutliga rösträkningen.

Senare i maj
§ - inom 10 dagar efter det att valet avslutats

Den som vill överklaga valet ska senast tio dagar efter det att valet avslutades lämna in en skrivelse till den myndighet som har fattat beslut om valresultatet, dvs i detta fall Länsstyrelsen Skåne.

till sidans topp