Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Risk för påverkan valet 2018

Inför den ökade risken för påverkan på valet 2018

Inför det svenska valet 2018 finns det en risk att valet utsätts för påverkan av främmande makt. Därför arbetar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med att stödja samordningen och höja kunskapen om påverkan.

Bakgrunden är försöken att påverka valen i bland annat USA och Frankrike genom IT-attacker, falsk information och ryktesspridning. MSB har tillsatt en projektgrupp med uppdrag att stödja samordningen och sprida kunskap till ansvariga aktörer inom valadministrationen.

Inledningsvis kommer MSB att analysera om och i sådana fall på vilket sätt det svenska valet kan komma att påverkas. MSB:s analys, som kommer att vara klar i mitten av oktober, ska vara ett stöd till dem som ansvarar för att genomföra och skydda valet.

Valmyndigheten deltar i arbetet tillsammans med MSB och följer utvecklingen. När MSB har presenterat sin analys kommer Valmyndigheten att ta ställning till eventuella insatser som kan behövas för att säkra att valet kan genomföras som planerat.

Valmyndigheten genomför egna risk- och sårbarhetsanalyser inför valet samt vidtar åtgärder. Detta arbete genomförs enligt etablerade rutiner inför varje val eller folkomröstning.

Läs mer information om MSB arbete på MSB:s webbplats.