Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Att överklaga ett val

Ett valsystem ska ha allmänhetens förtroende och fungera korrekt. Därför är det viktigt att kunna överklaga om man misstänker att någonting har blivit fel. Det är Valprövningsnämnden som prövar överklaganden av val.

Läs mer om Valprövningsnämnden

Vad kan överklagas?

Vissa beslut som valmyndigheterna (dvs Valmyndigheten, länsstyrelserna och kommunernas valnämnder) fattar kan överklagas. Till exempel kan beslutet att fastställa valresultatet överklagas. Det är Valmyndigheten som fastställer valresultatet till riksdagen och Europaparlamentet, och länsstyrelsen i respektive län som fastställer valresultaten till landstings- och kommunfullmäktige. Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställer utgången av val till Sametinget.

Läs mer i vallagens 15:e kapitel om vad som kan överklagas

Hur överklagar man?

Man måste överklaga inom en viss tid och man måste göra det skriftligen, dvs. brev eller e-post. I överklagandet ska den som vill överklaga ange vad som är fel eller vilka misstag som kan ha begåtts. Den som överklagar måste även uppge sin identitet för att Valprövningsnämnden ska kunna avgöra om denne har rätt att överklaga beslutet.

Den som vill överklaga riksdagsvalet ska skriva till Valmyndigheten (se kontaktuppgifter via länken nedan). Den som vill överklaga ett landstings- eller kommunfullmäktigeval ska skriva till länsstyrelsen i det län där kommunen eller landstinget ligger.

När kan man överklaga?

Det beror på vilket beslut som ska överklagas. Om man ska överklaga valresultatet ska man tidigast dagen efter valdagen och senast tio dagar efter det att valresultatet kungjorts skicka in överklagandet till den myndighet som fattat beslutet. Resultatet av riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet kungörs genom en annons i Post- och Inrikes Tidningar. Resultaten i kommun- och landstingsvalen kungörs genom att protokoll över den slutliga rösträkningen läggs fram hos länsstyrelsen för granskning.

Vad händer med överklagandet?

Den beslutsmyndighet som mottagit överklagandet lämnar över det till Valprövningsnämnden som i sin tur tar upp överklagandet till prövning. Beslutsmyndigheten ska också kungöra överklagandena. Myndigheter och andra som har hjälpt till vid valet skall lämna de upplysningar och yttranden som Valprövningsnämnden begär.

Valprövningsnämnden kan besluta att upphäva ett val och förordna om omval i ett visst val eller i en viss valkrets om det begåtts fel som med fog kan antas ha inverkat på valutgången. Om rättelse av felet kan göras genom en ny rösträkning eller någon annan mindre åtgärd kan Valprövningsnämnden i stället uppdra åt myndigheten som fattade beslutet att rätta till felet.

Valprövningsnämnden fattar efter prövning ett beslut som skickas ut till de berörda parterna.

Valprövningsnämnden är den enda instans som man kan överklaga valet till. Valprövningsnämndens beslut går inte att överklaga.