Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2014: 61, 75-79, 83

Överklaganden av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut att fastställa utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - delvis förnyad sammanräkning avseende Kristdemokraterna i valkretsen Skaraborg/Västra Götalands östra, delvis avslag

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 25 september 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län den 14 september 2014. Valresultatet kungjordes genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 25 september 2014.

Redogörelse för överklagandena

Begäran om kontrollräkning (77 och 79-2014)
AA och BB har överklagat länsstyrelsens beslut och bl.a. anfört att de som valbara för Folkpartiet Liberalerna i Norra Älvsborg respektive Skaraborg önskar få möjlighet att gå igenom partiets samtliga valsedlar i respektive valkrets för att se om antalet personröster överensstämmer med valresultatet. Om så inte är fallet begär de rättelse.

Länsstyrelsens yttranden

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i yttranden till Valprövningsnämnden den 8 oktober 2014 anfört att klagandena inte har anfört något som visar på att felaktigheter har skett under röstsammanräkningen. Länsstyrelsen anser därför att överklagandena ska avslås.

Felaktigt registrerade personröster (76 och 83-2014)
CC, DD, EE och FF har överklagat länsstyrelsens beslut. De har anfört att ett flertal personröster på EE i valkretsen Älvsborgs norra, distrikt Nödinge Östra, felaktigt tillgodoräknades GG (M). Enligt klagandena gick 17 personkryss till GG i stället för till EE.

Vidare har Moderaterna i Ale genom ordföranden HH överklagat länsstyrelsens beslut och anfört att ett flertal personer har kryssat EE.

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i ett yttrande till Valprövningsnämnden den 8 oktober 2014 anfört i huvudsak följande.

Enligt 14 kap. 9 och 13 §§ vallagen ska ordningen mellan kandidaterna i första hand bestämmas på grundval av storleken på varje kandidats personliga röstetal. Personligt röstetal ska fastställas bara för en kandidat som fått särskilda personröster till ett antal av minst 5 procent av partiets röstetal i valkretsen och, vid val till landstingsfullmäktige, minst 100 röster. Om inte ett tillräckligt stort antal ledamöter utses på grundval av ett personligt röstetal, ska ordningsföljden mellan återstående kandidater bestämmas genom att jämförelsetal beräknas enligt bestämmelserna i 14 kap. 10 § vallagen. I det nu aktuella materialet har en extra kontroll gjorts av personrösterna i distrikt Nödinge Östra.
Vid kontrollen har kunnat konstateras att 17 personröster som rätteligen skulle ha tillfallit kandidat nr 20 EE, på lista Y, felaktigt har bokförts på kandidat nr 21, GG. Vid kontroll av valresultatet från valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län, valkretsen Älvsborgs norra, Västra Götalands norra, kan konstateras att EE fått 74 personkryss, vilket motsvarar 0,23 % av partiets röster i valkretsen.
De 17 kryss som felaktigt bokförts på annan kandidat skulle tillsammans med de kryss EE redan har bli 91 till antalet, vilket motsvarar 0,28 % av partiets röster i valkretsen.
De 17 felaktigt bokförda personrösterna hade således inte påverkat valresultatet på sådant vis att EE kunnat väljas in i landstingsfullmäktige på grundval av det personliga röstetalet.
Inte heller den med jämförelsetal beräknade namnordningen påverkas av de felaktigt registrerade personrösterna, eftersom hänsyn till personröster inte tas i sådana fall.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan finns det inte skäl att förordna om en omräkning av valresultatet för valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län. Länsstyrelsen anser därför att överklagandet ska avslås.

Felaktigt besked i vallokal (78-2014)
II har överklagat länsstyrelsens beslut och har i huvudsak anfört följande. I vallokalen för valdistrikt Mariaplan i Majorna-Linne fick han besked att han kunde avge en personröst genom att skriva JJ:s namn på en blank valsedel märkt Miljöpartiet. Beskedet var felaktigt och han anser därför att valet ska göras om i alla vallokaler där detta felaktiga besked gavs. Alternativt vill han att alla personröster som avgivits med de felaktiga anvisningarna från valförrättarna räknas på det sätt väljarna trodde att det skulle göras.

Valnämndens yttrande
Valnämnden i Göteborg har i ett yttrande till länsstyrelsen den 2 oktober 2014 anfört i huvudsak följande.

Samtlig personal som tjänstgjorde under RKL-valet genomgick en obligatorisk utbildning där ett av avsnitten behandlade reglerna kring valsedlar och personvalet. Till detta delades även en omfattande skriftlig dokumentation ut. Trots detta konstaterar och beklagar valkansliet att röstmottagaren i det aktuella valdistriktet har till II lämnat felaktig information. I vilken omfattning detta har skett till andra väljare har ej gått att utröna.

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i ett yttrande till Valprövningsnämnden den 8 oktober 2014 anfört i huvudsak följande.

Miljöpartiet har anmält sina kandidater i landstingsfullmäktigevalet i Västra Götalands län. Detta innebär att tillskrivna namn på en valsedel inte ska beaktas och personröst kan inte heller tillfalla en kandidat som tillskrivits.
Om klaganden fått det besked av röstmottagaren som uppgetts i överklagandeskrivelsen, har han fått ett felaktigt besked, vilket i så fall är olyckligt.
I valkretsen Göteborgs kommun fick JJ två personröster, vilket motsvarar 0,01 procent av Miljöpartiets röstetal i valkretsen. Hon ligger därför långt ifrån den gräns som gäller för att bli invald på personligt röstetal. De valsedlar där JJ finns upptagen som kandidat (180 valsedlar) är dessutom få i förhållande till den valsedel som är mest förekommande i valkretsen (22 867 valsedlar). På sistnämnda valsedel finns JJ inte upptagen som kandidat. Länsstyrelsen bedömer det som osannolikt att en enda röst på henne skulle ha på påverkat ordningen mellan namnen. Klaganden har inte heller visat eller gjort sannolikt att så många väljare har fått felaktigt besked av röstmottagare i den aktuella vallokalen att det skulle ha påverkat valresultatet.
Länsstyrelsen anser därmed att klaganden inte visat att det förekommit några avvikelser från bestämmelserna om röstning i vallagen som med fog kan anses ha påverkat utgången av valet. Länsstyrelsen anser därför att hans överklagande ska avslås.

Klagandens kommentar
II har härefter i ett e-postmeddelande till Valprövningsnämnden påpekat att man måste undersöka antalet blanka valsedlar där någon eventuellt skrivit till JJ för att se om det hade gjort någon skillnad i valet. Frågan är ju hur många röster som inte räknades i personvalet, inte hur många räknade röster som förekom.

Valmyndighetens yttrande
Valmyndigheten har på begäran av Valprövningsnämnden den 19 december 2014 yttrat sig över II överklagande och i huvudsak anfört följande.

Enligt 3 kap. 8 § vallagen ska ett kandidatnamn på en valsedel anses obefintligt bland annat om kandidaten skrivits till på en valsedel som gäller för ett parti som registrerat partibeteckning och anmält kandidater enligt 2 kap. vallagen.
– – –
Valmyndigheten delar Länsstyrelsens och Valnämndens i Göteborgs stad uppfattning att det inte var möjligt att personrösta på kandidaten JJ genom att skriva till hennes namn på en partimarkerad valsedel. Att II har fått den felaktiga informationen i vallokalen från en röstmottagare motsägs inte i yttrandet från Valnämnden och bör ligga till grund för den fortsatta bedömningen.
– – –
Det är viktigt att röstmottagare på förfrågan och vid behov lämnar korrekt information till väljaren eller ger bra vägledning var väljaren själv kan hitta svaret på frågor som har betydelse vid röstmottagningen. I det aktuella fallet får den felaktiga informationen om förutsättningen för II att personrösta på önskad kandidat anses vara av sådan art som bör kunna hanteras av en röstmottagare. Att kunna ge information och svara på frågor från väljarna ställer krav på såväl den enskilde röstmottagaren som valnämnden. För den händelse en röstmottagare är osäker på vilken information som ska ges måste det finnas möjlighet att få stöd av eller kunna hänvisa till valnämnden.
Valmyndigheten anser att vad som förekommit är att betrakta som en sådan avvikelse från föreskriven ordning som anges i 15 kap. 13 § första stycket vallagen. Däremot ger utredningen inte stöd för antagandet att även andra röstande i valkretsen har fått felaktig information. I den delen är överklagandet för allmänt hållet, det framgår inte i vilka vallokaler eller i vilken omfattning som röstmottagare skulle ha lämnat felaktig information till väljare.
Kan det med fog antas att det som förekommit har inverkat på valutgången?
Den s.k. personröstspärren i 14 kap. 13 § vallagen innebär att personligt röstetal ska i val till landstingsfullmäktige endast fastställas för kandidater som fått särskilda personröster motsvarande minst 5 procent av det antal röster som partiet fått i valkretsen; dock minst 100 röster. Mot bakgrund av den bestämmelsen och de beräkningar som Länsstyrelsen har redogjort för i sitt yttrande över överklagandet delar Valmyndigheten Länsstyrelsens bedömning att det inte med fog kan antas att den felaktiga information som lämnats till klaganden har inverkat på valutgången.

Valmyndighetens sammanfattning
Den felaktiga informationen till klaganden innebär en avvikelse från föreskriven ordning. Det som förekommit kan dock inte med fog antas ha inverkat på valutgången. Valmyndigheten avstyrker därför bifall till överklagandet.

Omräkning av personröster (75-2014)

KK har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Marginalen för att han genom personröster skulle få en ordinarie plats i Regionfullmäktige för Kristdemokraterna var mycket liten. Han noterade att han vid ett tillfälle hade 528 personkryss. Sedan minskade antalet vid sluträkningen till 526. Han kontaktade därför länsstyrelsen som erbjöd honom att räkna rösterna på nytt. Detta resulterade i att han tillgodoräknades ytterligare tre personröster, vilket var tillräckligt för att han skulle få en ordinarie plats i Regionfullmäktige. KK begär rättelse.

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i ett yttrande till Valprövningsnämnden den 8 oktober 2014 anfört i huvudsak följande.

Enligt 14 kap. 13 § jämfört med 14 kap. 9 och 10 §§ vallagen ska i första hand ordningen mellan kandidaterna bestämmas på grundval av storleken på varje kandidats personliga röstetal. Personligt röstetal ska fastställas bara för en kandidat som fått särskilda personröster som motsvarar minst 5 procent av partiets röstetal och för landstingsfullmäktigevalet minst 100 röster i valkretsen. Om inte ett tillräckligt stort antal ledamöter utses på grundval av ett personligt röstetal, ska ordningsföljden mellan återstående kandidater bestämmas genom att jämförelsetal beräknas enligt bestämmelserna i 14 kap. 10 § vallagen.
Länsstyrelsen konstaterar att om KK får ytterligare tre personröster kommer han över gränsen för personligt röstetal, vilket skulle göra att han kommer in som ledamot i landstingsfullmäktige i stället för LL, som nu kommit in på grundval av jämförelsetal.
Vid en granskning av valsedlarna som Länsstyrelsen gjort har de av klaganden anförda avvikelserna bekräftats.
Eftersom felaktigheterna i rösträkningen kan påverka vem som utses till ledamöter för Kristdemokraterna i Västra Götalands läns landsting anser Länsstyrelsen att en ny sammanräkning ska göras av valsedlarna för Kristdemokraterna i Västra Götalands läns landsting, valkrets Skaraborg Västra Götalands östra.

Valmyndighetens yttrande
Valmyndigheten har den 11 december 2014 efter begäran av Valprövningsnämnden yttrat sig över KK:s överklagande och anfört i huvudsak följande.

Reglerna om hur ledamöter i landstingsfullmäktige utses finns i 14 kap. 13 § vallagen jämförd med 9 och 10 §§ i samma kapitel. Utseende av ersättare regleras i 14 kap. 15 § vallagen jämförd med 14 § i samma kapitel. Att inte beakta alla personröster för KK innebär en avvikelse från vad som är föreskrivet i dessa bestämmelser.
Kan det med fog antas att det som förekommit har inverkat på valutgången?
KK har enligt det överklagade beslutet fått 526 personröster. Ytterligare tre personröster innebär att han uppnår gränsen för att tilldelas personligt röstetal (14 kap. 13 § vallagen). Detta får effekter för kandidatnamnens ordnande och valutgången. Valmyndigheten delar mot bakgrund härav Länsstyrelsens uppfattning att det som förekommit har inverkat på valutgången i den del som gäller utseende av ledamöter och ersättare i den aktuella valkretsen för Kristdemokraterna.
Kan rättelse åstadkommas genom en mindre ingripande åtgärd än att förordna om omval?
En rättsenlig ordning mellan kandidaterna kan uppnås genom att Länsstyrelsen ges i uppdrag att genomföra förnyad sammanräkning i den del som avser utseende av ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige för Kristdemokraterna i Skaraborgs/Västra Götalands östra valkrets.
Valmyndighetens sammanfattning
Valmyndigheten anser att det förekommit en sådan avvikelse från föreskriven ordning som avses i 15 kap. 13 § vallagen. Det kan med fog antas att avvikelsen inverkat på valutgången, varför valet bör upphävas i berörd del. Valmyndigheten tillstyrker att Valprövningsnämnden uppdrar åt Länsstyrelsen att genomföra förnyad sammanräkning avseende utseende av ledamöter och ersättare för Kristdemokraterna i Skaraborgs/Västra Götalands östra valkrets.

Felaktig avprickning i röstlängd (61-2014)

MM har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Den person i vallokalen som tog emot hennes röstkort påstod att hon redan hade röstat. Så var inte fallet men då hennes namn var struket i röstlängden förvägrades hon att rösta. Personen i fråga var dessutom otrevlig. Även vid en senare kontakt med Valnämnden i Mölndal bemöttes hon otrevligt och anklagades för att redan ha röstat.

Valnämndens yttrande
Valnämnden i Mölndal har i yttrande till länsstyrelsen den 30 september 2014 anfört i huvudsak följande.

Valnämnden i Mölndal gjorde under valdagen bedömningen att det förelåg hinder för röstning (jfr 9 kap. 6 § 2 b vallagen (2005:837) eftersom det fanns en markering i röstlängden att MM redan hade röstat och att MM, enligt 9 kap. 7 § samma lag, av det skälet inte fick avlägga sin röst. Valnämnden anser inte att det föreligger skäl att ändra den bedömningen. Valnämnden anser dessutom att alldeles oavsett om MM skulle fått rösta eller inte, så påverkas inte valresultatet av det faktum att hon förvägrades rösta.

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i ett yttrande till Valprövningsnämnden den 8 oktober 2014 anfört i huvudsak följande.

Enligt 9 kap. 6 § vallagen ska röstmottagarna innan valkuvert tas emot kontrollera bl.a. att väljaren enligt röstlängden inte redan har röstat.
Av protokoll från vallokal, Lackarebäck norra, framgår att XX var avbockad i längden, troligen felaktigt, att valnämnden underrättades och att ordförande och vice ordförande bad väljaren om ursäkt.
MM är avprickad i vallängden och har enligt anteckning röstat i riksdags-, kommunal- och landstingsval. – – – Länsstyrelsen kan konstatera att det förekommer att personer felaktigt avprickas i röstlängden. Det finns dock inte skäl att anta att en felaktig avprickning påverkar valutgången. Länsstyrelsen finner därför inte skäl att tillstyrka bifall till överklagandet.

Valmyndighetens yttranden
Valmyndigheten yttrade sig den 20 oktober 2014 i Valprövningsnämndens ärende rörande MM:s överklagande av riksdagsvalet och ansåg att det inte fanns grund för rättelse enligt 15 kap. 13 § vallagen.

Valmyndigheten har den 11 november 2014 efter begäran av Valprövningsnämndens redovisat en känslighetsanalys avseende bl.a. valet till landstingsfullmäktige. Den visar i huvudsak följande.

I Västra Götalands län var det Moderaterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som klarade 3-procentsspärren. Det parti som var närmast under 3-procentsspärren var Vägvalet med 1,11 procent.
Det sista fasta mandatet i valkretsen Bohusläns/Västra Götalands västra tillföll Arbetarepartiet-Socialdemokraterna med jämförelsetalet 3 826,41. Närmast att ta det sista fasta mandatet var Folkpartiet Liberalerna med jämförelsetalet 3 792,40. För att Folkpartiet liberalerna skulle ha tilldelats det sista fasta mandatet i stället för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna hade krävts att partiet fått ytterligare 171 röster, allt annat oförändrat. Se Bilaga 1.
En tiondel av mandaten vid val till landstingsfullmäktige är utjämningsmandat. De fördelas enligt 14 kap. 8 § vallagen.
Det sista utjämningsmandatet i Västra Götalands län tillföll Centerpartiet med jämförelsetalet 3 366,84. Närmast att ta det sista utjämningsmandatet var Arbetarepartiet-Socialdemokraterna med jämförelsetalet 3 336,92. För att Arbetarepartiet-Socialdemokraterna skulle ta det sista utjämningsmandatet krävdes att partiet fick ytterligare 2 783 röster, allt annat oförändrat. Se bilaga 2.
Endast en kandidat, Centerpartiets NN, fick över 5 procent personröster av partiets röstetal i Bohusläns/Västra Götalands västra. Den person som låg närmast att få 5 procent personröster av partiets röstetal i valkretsen var Kristdemokraternas OO, hon hade behövt ytterligare 11 röster för att bli invald på personröster, allt annat oförändrat. Se Bilaga 3.
– – –
Utifrån de beräkningar som har gjorts kan konstateras att den felaktigt gjorda avprickningen inte med fog kan antas ha inverkat på valutgången enligt 15 kap. 13 § tredje stycket vallagen.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandena

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Begäran om kontrollräkning (77 och 79-2014)

Valprövningsnämnden noterar att både AA och BB vid ett personligt besök hos länsstyrelsen beretts tillfälle att ta del av valsedlarna för valkretsarna Älvsborgs norra/Västra Götalands norra samt Skaraborg/Västra Götalands östra. Deras framställningar om kontrollräkning är allmänt hållna och ger enligt Valprövningsnämndens mening inte stöd för att det förekommit några avvikelser från föreskriven ordning eller att någon otillbörligen verkat vid valet. Deras överklaganden ska därför avslås.

Felaktigt registrerade personröster (76 och 83-2014)
Av 14 kap. 9 § och 13 § andra stycket 1 vallagen framgår att ordningen mellan kandidaterna i första hand ska bestämmas på grundval av storleken på varje kandidats personliga röstetal. Personligt röstetal ska fastställas bara för kandidater som fått särskilda personröster till ett antal av minst 5 procent av partiets röstetal i valkretsen, dock vid val till landstingsfullmäktige minst 100 röster.

Av länsstyrelsens yttrande framgår att 17 personröster som rätteligen skulle ha tillfallit kandidat nr 20 EE, på lista Y (Moderaterna), felaktigt har bokförts på kandidat nr 21 GG på samma lista. Vid röstsammanräkningen har det således förekommit en avvikelse från föreskriven ordning.

Moderaterna fick 32 162 röster i valkretsen Älvsborgs norra/Västra Götalands norra. EE skulle rätteligen ha tillgodoräknats 91 (74 + 17) personröster, vilket motsvarar 0,28 procent av partiets röster i valkretsen. Något personligt röstetal ska således inte fastställas för henne. Den avvikelse från föreskriven ordning som förekommit har därför inte påverkat ordningen mellan kandidaterna. CC:s m.fl. samt Moderaterna i Ales överklaganden ska därför avslås.

Felaktigt besked i vallokal (78-2014)
I 13 kap. vallagen finns bestämmelser om när valsedlar är ogiltiga och om när kandidatnamn ska anses som obefintliga. Enligt 13 kap. 8 § första stycket 2 ska ett kandidatnamn på en valsedel anses obefintligt om kandidaten skrivits till på en valsedel som gäller för ett parti som registrerat partibeteckning och anmält kandidater enligt 2 kap.

Av utredningen framgår att Miljöpartiet anmält sina kandidater till landstingsfullmäktigevalet i Västra Götalands län. Det var därför inte möjligt för en väljare att avge en personröst genom att skriva till ett namn på en partimarkerad valsedel.

Valprövningsnämnden finner i likhet med Valmyndigheten att det förhållandet att II i samband med att han skulle rösta fått felaktig information av en röstmottagare om vad som gäller enligt vallagen är en avvikelse från föreskriven ordning. Det går inte att klarlägga om den felaktiga informationen lämnats till fler väljare än II. Mot bakgrund av länsstyrelsens analys finner dock Valprövningsnämnden att de avvikelser från föreskriven ordning som kan ha förekommit inte med fog kan antas ha påverkat den ordning i vilken kandidaterna blivit invalda eller valutgången i övrigt. Överklagandet ska därför avslås.

Omräkning av personröster (75-2014)
Av 14 kap. 9 § och 13 § andra stycket 1 vallagen framgår att ordningen mellan kandidaterna i första hand ska bestämmas på grundval av storleken på varje kandidats personliga röstetal. Personligt röstetal ska fastställas bara för kandidater som fått särskilda personröster till ett antal av minst 5 procent av partiets röstetal i valkretsen, dock vid val till landstingsfullmäktige minst 100 röster.

I ärendet är utrett att KK rätteligen borde ha tillgodoräknats ytterligare tre personröster. Om dessa tre personröster hade tillgodoräknats honom hade han enligt vad utredningen visar kommit över gränsen för personligt röstetal till landstingsfullmäktige och tilldelats en plats. Vid röstsammanräkningen har det således förekommit en sådan avvikelse från föreskriven ordning som avses i 15 kap. 13 § vallagen och det kan med fog antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången. KK:s överklagande ska därför bifallas.

Kan rättelse åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd ska Valprövningsnämnden uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Mot bakgrund av vad som nu anförts finner Valprövningsnämnden att länsstyrelsens beslut om fastställande av valet ska upphävas såvitt avser utseendet av ledamöter och ersättare för Kristdemokraterna i valkretsen Skaraborg/Västra Götalands östra och att en förnyad sammanräkning ska ske av Kristdemokraternas röster i valkretsen.

Felaktig avprickning i röstlängd (61-2014)
Bestämmelser om röstmottagning i vallokal finns i 9 kap. vallagen. Enligt 9 kap. 6 § ska röstmottagarna kontrollera bl.a. att väljaren enligt röstlängden har rösträtt vid valet och inte redan har röstat. Enligt 9 § 2 valförordningen (2005:874) ska röstmottagarna i protokollet anteckna om de har vägrat att ta emot valkuvert eller ytterkuvert för budröst och anledningen till detta.

Det framgår av utredningen i ärendet att MM har förvägrats att rösta i valet till landstingsfullmäktige på grund av att hon redan varit avprickad i röstlängden. Det inte möjligt att mot bakgrund av utredningen klarlägga orsaken till det inträffade. Utredningen tyder dock på att hon felaktigt har avprickats i röstlängden. Om så skett är det fråga om en avvikelse från föreskriven ordning.

Valprövningsnämnden finner, mot bakgrund av Valmyndighetens känslighetsanalys att den avvikelse från föreskriven ordning som förekommit inte med fog kan antas ha inverkat på valutgången. MM:s överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Med bifall till KK:s överklagande upphäver Valprövningsnämnden Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut att fastställa utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län såvitt avser utseendet av ledamöter och ersättare för Kristdemokraterna i valkretsen Skaraborg/Västra Götalands östra och förordnar att länsstyrelsen ska genomföra en förnyad sammanräkning av Kristdemokraternas röster i valkretsen.

Valprövningsnämnden avslår övriga överklaganden.