Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2014: 45, 46 (delvis), 47 (delvis), 50

Överklaganden av Länsstyrelsen i Dalarnas län beslut att fastställa utgången av valen till kommunfullmäktige den 14 september 2014 i länets kommuner  
- delvis förnyad sammanräkning avseende valsedlar med tillskrivna namn för partier som erhållit mandat och som inte anmält kandidater enligt 2 kap. 9 § vallagen, delvis avslag

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i beslut den 23 september 2014 utgången av valen till kommunfullmäktige i länets kommuner den 14 september 2014. Valresultaten tillkännagavs genom att protokollen med besluten lades fram för granskning den 23 september 2014.

Redogörelse för överklagandena

Kandidaternas fördelning i samtliga kommuner i Dalarna (45-2014)

Sverigedemokraterna genom AA har överklagat länsstyrelsens beslut när det gäller kandidaternas fördelning inom mandaten i samtliga kommuner i Dalarnas län.  

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen i Dalarnas län har yttrat sig och anfört följande.

Länsstyrelsen har vid registrering av nya valsedlar i valdatasystemet gjort ett fel. Vid varje ny valsedel har Länsstyrelsen konsekvent lagt de tillskrivna namnen överst på den befintliga valsedeln. Detta har resulterat i att vissa partier (framför allt Sverigedemokraterna) i vissa kommuner inte har fått ersättare utsedda till sina kommunfullmäktigemandat.

Alla röster är räknade och registrerade, alla personkryss är räknade och registrerade. Felaktigheten består alltså enbart i brist på s.k. listtrogenhet som ligger till grund för utseende av ersättare.

Det finns en liten risk att någon person fått ett mandat på felaktiga grunder och Länsstyrelsen kan därför inte åberopa förvaltningslagen 27 § eftersom en ändring kan bli till nackdel för en enskild person

Mot bakgrund av ovan önskar Länsstyrelsen få besked från valprövningsnämnden att vi får göra om registreringarna (registrera om de handskrivna valsedlarna på rätt sätt) och göra en ny uppdatering av namnordningen.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har på begäran av Valprövningsnämnden yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

I ärendet är enligt Valmyndigheten utrett att Länsstyrelsen i samtliga kommunfullmäktigeval i länet registrerat tillskrivna kandidatnamn på s.k. olåsta listor på ett felaktigt sätt. Felaktigheten har bestått i att den av sammanräkningsmyndigheten registrerade listan i samtliga fall upptagit det tillskrivna namnet/namnen i ordningsföljd före de tryckta kandidatnamnen.

Innebär det inträffade en avvikelse från föreskriven ordning?

Enligt 7 kap. 2 § tredje stycket vallagen ska, om en väljare skriver till en kandidat på en valsedel för ett parti som inte registrerat sin partibeteckning eller anmält kandidater enligt 2 kap. (s.k. olåst lista), väljaren anses ha lämnat en personröst på den kandidaten. Har flera kandidater skrivits till på en sådan valsedel, ska väljaren anses ha lämnat en personröst för den första kandidaten. Kandidatnamn som skrivits till på sådana listor ska inte anses obefintliga (13 kap. 8 § första stycket andra punkten vallagen motsatsvis).

Enligt 13 kap. 5 § vallagen ska länsstyrelsen föra protokoll vid den slutliga rösträkningen. Vad som ska anges i protokollet framgår av 13 § valförordningen (2005:874). Bland de uppgifter som ska anges är antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och lista som har fått mandat samt antalet godkända personröster och fördelningen av dessa. Vid fördelningen av mandat vid val till kommunfullmäktige ska länsstyrelsen dessutom

 anteckna bl.a. vilka listor som förekommit med kandidater för de partier som har fått mandat.

Hur ordningen mellan kandidaterna ska bestämmas och hur ledamöter utses vid sammanräkningen regleras i 14 kap. 13 § vallagen jämförd med 9 och 10 §§ i samma kapitel. Motsvarande regler för ersättare finns i 14 kap. 16 och 17 §§ vallagen.

Det är innehållet i protokollet som ligger till grund för – förutom utseende av ledamöter och ersättare vid den slutliga sammanräkningen - länsstyrelsernas beslut att under löpande mandatperiod utse nya ledamöter och ersättare. Vid sådana tillfällen har länsstyrelsen all information som behövs i protokollen från rösträkningen. Enligt 14 kap. 23 § vallagen ska länsstyrelsen göra nya uträkningar och fastställa ytterligare en ersättare för varje ledamot som berörs.

Beträffande de överklagade besluten är enligt Valmyndighetens uppfattning följande utrett. Åtskilliga av de valsedlar, som upptar såväl de av partiet uppsatta kandidaterna som kandidater som skrivits till av väljare, har redovisats felaktigt i protokollet över de slutliga sammanräkningarna. Dessa brister utgör avvikelser från föreskriven ordning på så sätt som avses i 15 kap. 13 § vallagen.

Rättelse genom en mindre ingripande åtgärd än omval

Det är möjligt att åstadkomma rättelse genom en förnyad sammanräkning avseende de valsedlar där väljarna skrivit till kandidatnamn på s.k. olåsta listor.

Kan det inträffade med fog antas ha inverkat på valutgången?

Valmyndigheten har i en särskild för ändamålet framställd databas beräknat de påstådda felregistreringarnas effekter avseende utseende av ledamöter och ersättare. I databasen har myndigheten simulerat ett valresultat med korrigerad namnordning, varefter resultatet jämförts med namnordningen i det överklagande besluten. Närmare dokumentation av dessa beräkningar bifogas detta yttrade. /Dessa är utelämnade i VPN beslut/

Valmyndigheten har inte tillgång till ovannämnda valsedlar med tillskrifter. Vid beräkningarna har Valmyndigheten därför förutsatt att alla tillskrivna namn rätteligen borde på den av Länsstyrelsen registrerade listan ha placerats i ordningsföljd efter de kandidatnamn som ursprungligen fanns tryckta på valsedeln. Sannolikheten för att väljare skrivit till namnen på valsedlarna i ordningsföljd före de tryckta kandidatnamnen – i vilka fall registreringen skulle vara korrekt - är mycket låg.

Genom beräkningarna har det framkommit att i sju av länets kommuner har detta registreringsfel direkt påverkat valutgången på så sätt att andra ledamöter och/eller ersättare rätteligen i det överklagade besluten borde ha utsetts för Sverigedemokraterna. Detta gäller i Gagnefs, Leksands, Rättviks, Orsa, Borlänge, Säters och Ludvika kommuner. 

Andra partier än Sverigedemokraterna som enligt Valmyndighetens beräkningar kan beröras av den felaktiga registreringen av tillskrivna namn är Miljöpartiet de gröna (i Mora kommun) och Kristdemokraterna (i Rättviks kommun). I båda dessa fall kan effekterna av den felaktiga registreringen uppstå vid utseende av ledamöter och ersättare efter eventuella avgångar m.m. under valperioden.

Valmyndighetens slutsats

Valmyndigheten anser att det förekommit sådan avvikelse från föreskriven ordning som avses i 15 kap. 13 § vallagen. Det kan med fog antas att avvikelsen inverkat på valutgången. Valmyndigheten tillstyrker därför bifall till överklagandet. Rättelse kan åstadkommas genom en förnyad sammanräkning och ändrad registrering av valsedlar med av väljare tillskrivna namn.

Tveksamhet på röstmottagningsställe avseende Borlänge kommun (46-2014)

BB, CC och DD har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande.

Överklagandet gäller tveksamheter vid röstningslokalen i köpcentret Kupolen under förtidsröstningen. Enligt uppgift har en ordförande för Miljöpartiet i Borlänge hjälpt väljare i vallokalen. Han ska också ha talat med väljare utanför röstningslokalen. Personen i fråga är också verksam som tolk. Enligt de klagande kan man med god sannolikhet misstänka att han möjligen påverkat människorna och därmed gett sig själv förmåner i valet.

Valnämndens yttrande

Valnämnden i Borlänge har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Valnämnden bekräftar att det funnits en person i anslutning till och i förtidsröstningslokalen, Kupolen, Borlänge kommun. Enligt egen utsago var syftet med personens närvaro att hjälpa en röstande då denne kände en osäkerhet kring hur ett val går till.

De närvarande röstmottagarna avvisade personen från lokalen så snart detta uppmärksammades. Valnämnden informerades och Valnämndens ordförande tog omgående kontakt med berörd person för att informera om det olämpliga agerandet. Efter ordförandens uppmaning upphörde närvaron vid förtidsröstningslokalen från personen helt.

Enligt praxis får väljare som ej själv kan göra i ordning sin röst anlita ett biträde. Med biträde avses att en väljare själv har möjlighet att utse någon som hjälper henne eller honom vid röstningen. Det finns ingen begränsning vem som kan vara biträde. Biträde kan vara vem som helst som väljaren har förtroende för. Detta är en ordning som måste anses gälla även utan uttryckligt lagstöd (SOU 2004:111 s 212 ff).

Enligt valnämndens bedömning kan det inträffade svårligen anses handla om sådan propaganda eller påverkan som avses i Vallagen 8 kap 3§.

Valnämnden yrkar därför på att besvären avvisas.

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen i Dalarnas län anför i sitt yttrande att den inte har något ytterligare att tillföra i ärendet.

Bristande ordning på röstmottagningsställen i Borlänge kommun (47-2014)

EE har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande.

Både vid förtidsröstningen i Borlänge stadshus och i en vallokal på valdagen vid Jakobs torg tilläts personer som inte själva röstade följa med väljare bakom valskärmen vid röstningen. Detta ska ha skett utan att röstmottagarna ingrep. EE såg inte händelserna själv men anger i en komplettering till överklagandet namnen på två personer som lämnat information till honom.

Valnämndens yttrande

Valnämnden i Borlänge kommun har yttrat sig och anfört bl. a. följande.

Efter genomförda samtal med såväl röstmottagarna vid förtidsröstningen som vid valsöndagen anser nämnden att röstningen genomförts enligt fastslagna regler. Med stöd av nedanstående yttrande hemställer därför Valnämnden att Valprövningsnämnden lämnar besvären utan bifall.

– – –

Under valsöndagen fanns fyra tolkar med kompetens i de mest förekommande språken tillgängliga. Tolkarna ambulerade efter behov till de olika vallokalerna om röstmottagarna behövde hjälp.

Vidare har Valnämnden medverkat med information om hur röstningen går till vid ett tillfälle inför Europaparlamentsvalet. Informationen genomfördes på begäran av flera invandrarorganisationer och studieförbund och med tolkhjälp.

EE skriver inledningsvis i sin besvärsskrivelse att han ”erfarit” otillåtna händelser både under förtidsröstningen och under valsöndagen. Valnämnden konstaterar därför att besvärsskrivelsen bygger på hörsägen och att han själv inte sett eller upplevt de påstådda händelserna. EE har dessutom varit förordnad, som ordförande, i ett valdistrikt under Europaparlamentsvalet och fick efter detta av olika skäl, inte förnyat förtroende, till valen den 14 september. Valnämnden kan därför inte helt bortse från att det finns en viss mån av besvikelse i denna överklagan.
Överklagan bygger på ett samtal mellan en röstmottagare och EE. Vid Valnämndens samtal med röstmottagaren konstaterar hon att det inte finns någon som helst anledning att tro att det förekommit otillbörlig påverkan vid röstningen i vallokalen, men att hon kanske uttryckt sig raljant vid korridorsamtalet med EE

Förtidsröstningen

Borlänge har under de senaste tio åren haft stor invandring och under senare tid tagit emot många somalier, som vid årets val röstade för första gången. Glädjande var att många av de röstberättigade somalierna deltog vid årets val. I många fall har våra nya svenskar stora brister i det svenska språket och behöver hjälp vid röstningen. Röstmottagarna har försökt hjälpa till så långt detta var möjligt, men i många fall har de röstande avvisat hjälpen på grund, av vad som vi uppfattat det, att de inte litat på röstmottagarens objektivitet.

Valnämnden har samtalat med de röstmottagare som tjänstgjorde vid förtidsröstningen under den aktuella dagen. De känner inte igen EE:s beskrivning av röstningen och att de saknade ”pondus” och att de skulle ha stått ”handfallna” inför situationen. Röstmottagarna menar att valförrättningen har gått till enligt regelverket om än med vissa mindre händelser genom beskrivningen ovan.
Valnämnden har dessutom i ett inledande skede samtalat med en utpekad somalier om hans närvaro i lokalerna för förtidsröstningen och klargjort för honom att i lokalen skall endast de som skall rösta finnas.

Valnämnden konstaterar efter genomförd internutredning att det inte finns någon grund för att röstningen inte skulle skett enligt regelverket.

Valsöndagen

Valnämnden har även här fört samtal med ordföranden i berört valdistrikt efter valsöndagen. Ordföranden har i sin tur samtalat med röstmottagarna. I valdistriktet bor många nya svenskar. Av den redovisning från valdistriktet som Valnämnden tagit del av framgår att man hanterat situationen i vallokalen omdömesgillt. Av de fall där röstmottagarna accepterat att någon annan än de själva fått hjälpa till har orsaken varit t.ex. en röstande med mental funktionsnedsättning, drabbad av demens eller att de inte kunnat lägga sedlarna i valkuvertet på grund av darrningar.

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i sitt yttrande anfört att den inte har något ytterligare att tillföra i ärendet.

Begäran om överprövning avseende Malung – Sälens kommun (50-2014)

Moderata Samlingspartiet har genom FF överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande.

Partiet tilldelades det sista mandatet vid den preliminära redovisningen på onsdagen efter valet men detta mandat gick i det slutliga resultatet till ett annat parti. Eftersom marginalerna var mycket små begär partiet att de valsedlar som underkänts vid den preliminära räkningen men godkänts vid den slutliga sammanräkningen ska granskas på nytt.

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen i Dalarnas län har yttrat sig och anfört följande.

Det framgår på val.se att Moderaterna (M) i Malung – Sälen, preliminärt får 10 mandat och Socialdemokraterna (S) får 14 under den kommande mandatperioden. Vid det slutliga resultatet blir det bara 9 mandat för M och 15 för S.

Eftersom överklagan innehåller en begäran om att de valsedlar som blivit klassade som ogiltiga ska gås igenom igen valde Länsstyrelsen i Dalarna att göra det. Det framkommer då att det är 4 avlämnade röster som blivit klassade som övriga ogiltiga och att ingen av dessa påverkade resultatet avseende M kontra S.

Däremot framkommer det att ett valdistrikt räknat fel på 2 röster, alltså det totala antalet röster var två färre än inrapporterat på valnatten. Dessa två var till Moderaternas nackdel. Därutöver har S fått ytterligare fem röster godkända vid Länsstyrelsens slutliga sammanräkning och M har fått två.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandena

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Kandidaternas fördelning i samtliga kommuner i Dalarna (45-2014)

Utredningen har visat att tillskrivna namn på valsedlar för partier som erhållit mandat och som inte anmält kandidater enligt 2 kap. 9 § vallagen registrerats på ett felaktigt sätt vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen. Därigenom kan ett felaktigt underlag ha skapats för fördelningen inom partierna av platser som ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Detta har lett till att platser som ledamot eller ersättare kan ha fördelats på felaktiga grunder. Däremot har inte mandatfördelningen mellan partierna eller redovisningen av personröster påverkats.

Det som förekommit är avvikelser från föreskriven ordning som med fog kan antas ha påverkat valutgången. Rättelse kan åstadkommas genom att länsstyrelsen vid förnyade sammanräkningar granskar och i förekommande fall på nytt registrerar valsedlar med tillskrivna namn för de partier som erhållit mandat och som inte anmält kandidater enligt 2 kap. 9 § vallagen, skapa nya namnordningar och på nytt fördela platserna inom partierna för de partier som berörs.

Tveksamhet och bristande ordning på röstmottagningsställen avseende Borlänge kommun (46 och 47-2014)

Väljare som inte själv kan göra i ordning sin röst kan på begäran få hjälp av röstmottagarna enligt 7 kap. 3 § vallagen, men kan också enligt praxis välja att få hjälp av någon annan.

Överklagandena när det gäller Borlänge bygger på uppgifter om händelser som de klagande i huvudsak inte själva sett. Valnämnden i Borlänge anser att röstningen gått rätt till och att nämnden och röstmottagare agerat när tveksamma situationer uppstått. Uppgift står alltså mot uppgift.

Valprövningsnämnden finner att utredningen inte ger stöd för att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning eller att någon otillbörligen verkat vid valet. Överklagandena från EE, BB, CC och DD ska därför avslås.

Begäran om överprövning avseende Malung - Sälens kommun (50-2014)

Av utredningen i ärendet framgår att de aktuella valsedlarna kontrollerats av länsstyrelsen när det gäller antal och giltighet både vid den slutliga rösträkningen och ytterligare en gång. Efter denna ytterligare kontroll har ingen ändring skett av mandatfördelningen. Valprövningsnämnden har inte kunnat finna att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning som ska föranleda rättelse genom förnyad sammanräkning eller annan åtgärd enligt 15 kap 13§ vallagen. Överklagandet ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden bifaller Sverigedemokraternas överklagande och förordnar att länsstyrelsen ska vidta rättelse genom att i samtliga kommuner i Dalarnas län göra förnyade sammanräkningar av valsedlar med tillskrivna namn för partier som erhållit mandat och som inte anmält kandidater enligt 2 kap. 9 § vallagen.

Valprövningsnämnden avslår övriga överklaganden.