Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2014:44

Överklagande av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Båstad den 14 september 2014 - Omval beslutat

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 3 oktober 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Båstad den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 3 oktober 2014.

Redogörelse för överklagandet

Socialdemokraterna i Båstad har genom AA överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Socialdemokraterna önskar en omräkning av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Båstad. Partiet finner det märkligt att det i ett enda valdistrikt, Båstad Västra, skiljer på 28 röster mellan den preliminära och den slutliga rösträkningen. Det är märkligt att det för ett enda parti skulle finnas 31 röster ytterligare när det för alla övriga partier rör sig om en skillnad på en till fyra röster. Det slutliga valresultatet medförde att Socialdemokraterna förlorade ett mandat med en rösts marginal.

Valnämndens yttrande

Valnämnden i Båstads kommun har yttrat sig över överklagandet och anfört bl.a. följande.

När Länsstyrelsen i Skåne län offentliggjorde det slutgiltiga resultatet av val till kommunfullmäktige i Båstads kommun 2014, framkom att en väsentlig ändring skett jämfört med det preliminära valresultatet. Det sista mandatet, 41, i kommunfullmäktige tillföll SD på Socialdemokraternas bekostnad. Så fort länsstyrelsens resultat offentliggjordes på val.se reagerade valnämndens kansli då man förstod att något inte stod rätt till.

Vid en kontroll som gjorts inom valnämndens kansli, har följande framkommit:

Det är i ett valdistrikt – Båstad Västra – som en markant skillnad finns mellan inrapporterat valnattsresultat och det slutgiltiga. Det gäller antalet valsedlar för SD. I röstlängden har 1 166 personer avprickats som röstande i kommunvalet. Detta stämmer helt överens på valnatten med antalet avgivna valkuvert och valsedlar. Någon differens fanns då inte. SD fick 74 röster.

Ytterligare en kontrollräkning skedde på kvällen i samband med att även antalet personkryss räknades. Antalet kryss var då 23, vilket stämmer exakt med länsstyrelsens räkning.

I det slutgiltiga resultatet för SD i distriktet har tillkommit ytterligare 27 valsedlar, totalt 102. Jämfört med 74 är det egentligen 28 st men länsstyrelsen har godkänt en av de ”ogiltiga” valkuverten för SD. Därav 27+1=28. Det innebär att antalet avgivna röster kontra avprickade personer överskridits med 27. Valdeltagandet för distriktet anges av länsstyrelsen till 1 194 vilket skall jämföras med i röstlängden avprickade 1 166.

– – –

I Båstads kommun har, vad gäller val till kommunfullmäktige, även kryssen på valsedlarna räknats allt sedan möjligheten att personrösta tillkom. Det var ett önskemål från partierna att så snabbt som möjligt få en vink om hur utfallet blev. Kryssräkningen skedde i detta fall efter att riksdags-, kommun- och landstingsvalen räknats och rapporterats in.

När valförrättarna räknade valsedlarna för riksdags- och landstingsvalen så har det kommit fram att man gått och hämtat vita valsedlar från valsedelsstället utanför vallokalen för att ha som kladdlappar. När man kladdat färdigt så slängdes lappen men det finns starka indikationer på att det blev en bunt med vita ”lappar” kvar som inte använts och låg kvar på bordet.

Orsaken är troligen de ”kladdlappar” som användes vid sammanräkningen av riksdags- och landstingsvalen. De ”kladdlappar” som användes kastades, men en liten bunta blev förmodligen kvar på bordet och fanns där när sedan kryssen på valsedlarna räknades vad avser kommunfullmäktigevalet.

När sedan valsedlarna för kommunvalet skulle läggas ner i påsen för förslutning så har förmodligen någon vänt på de vita ”lapparna” och sett att det var SD-valsedlar och antagit att de tillhörde de som skulle läggas i påsen. Någon ny räkning av valsedlar gjordes inte utan de las ner i påsen som förslöts.

Att man skulle ha glömt pricka av 27 st i röstlängden som tillika tillfaller ett och samma parti förefaller osannolikt.

Valnämnden anser därför att det slutgiltiga valresultatet för SD bör grunda sig på det preliminära 74+1 ökat med onsdagsräkningens 21 – totalt 96.

Valnämnden har haft två möten med valförrättarna i Båstad Västra. De har tillsammans lämnat en redogörelse som finns bilagd valnämndens yttrande.

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen i Skåne län har yttrat sig och anfört följande.

Länsstyrelsen har varit i kontakt med de personer som för länsstyrelsens räkning räknade valsedlarna från valdistriktet Båstad Västra under den slutliga rösträkningen för klargörande av det inträffade. När den stora avvikelsen från valnattsresultatet upptäcktes följde räknegruppsledaren anvisad rutin, dvs. kontrollräknade valsedlarna ytterligare en gång och tillkallade därefter ledningsgruppen för att informera om den stora misstämningen. Representant från ledningsgruppen signerade uppgifterna på resultatbilagan. Antalet valsedlar för Sverigedemokraterna som Länsstyrelsen fann i omslaget för partiet bokfördes, dvs. 101 stycken. En ytterligare röst giltigförklarades för Sverigedemokraterna från omslaget med ogiltiga övriga. Totalt fann Länsstyrelsen att Sverigedemokraterna fått 102 röster i aktuellt distrikt. Resultatbilagan saknade uppgifter om antalet markeringar i röstlängden och antalet valkuvert i valurnan. Rösträknarna kunde inte erinra sig att något i övrigt var anmärkningsvärt med valmaterialet för aktuellt distrikt.

Länsstyrelsen finner ingen anledning att ifrågasätta den av Valnämnden i Båstad beskrivna teorin till misstämningen. Det som förekommit kan med fog antas ha inverkat på valutgången. Länsstyrelsen anser att rättelse inte kan vidtas i efterhand på sätt som valnämnden anfört i sitt yttrande.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har på begäran av Valprövningsnämnden yttrat sig över överklagandet och anfört i huvudsak följande.

Gällande rätt

– – –

Enligt 11 kap. 2 § 6 och 7 vallagen (2005:837) ska de valsedlar som godkänts vid den preliminära rösträkningen i vallokalen sorteras i grupper efter partibeteckning. Antalet valsedlar för varje parti ska sedan räknas och läggas i särskilda omslag. Omslagen ska förseglas och enligt 11 kap. 3 § vallagen ska de omedelbart efter att den preliminära rösträkningen avslutats överlämnas till valnämnden som i sin tur enligt 13 kap. 4 § 2 vallagen genast ska överlämna omslagen till länsstyrelsen.

Vad är utrett i ärendet?

I ärendet är, enligt Valmyndigheten, utrett att det i valdistriktet Båstad Västra i valet till kommunfullmäktige i Båstad finns en diskrepans mellan det preliminära och slutliga valresultatet som gäller röster på Sverigedemokraterna. I röstlängden från vallokalen har 1 166 personer avprickats som röstande i kommunvalet, vilket överensstämmer med det antal röster som rapporterades från vallokalen under valnatten till Länsstyrelsen. För Sverigedemokraterna har 74 röster rapporterats in från den preliminära rösträkningen i vallokalen. Länsstyrelsen har fastställt det slutliga antalet röster på Sverigedemokraterna i distriktet till 102 efter att en ogiltig röst har giltigförklarats. Vid valnämndens preliminära rösträkning av de röster som inte räknats i vallokalerna (den s.k. onsdagsräkningen) tillkom ytterligare 21 röster. Det slutliga resultatet i hela valkretsen fastställdes till 855 röster på Sverigedemokraterna.

Innebär det inträffade avvikelser från föreskriven ordning?

Valmyndigheten anser att det visserligen inte är fullständigt klarlagt hur diskrepansen mellan preliminärt och slutligt resultat för Sverigedemokraterna i Båstad Västra har uppkommit, men delar Länsstyrelsens uppfattning att det inte finns anledning att ifrågasätta den förklaring som getts av Valnämnden i Båstad kommun. Om diskrepansen skulle utgöra en felräkning är denna betydande. Vidare är avvikelsen från antalet avprickningar i röstlängden anmärkningsvärd.

Att räkna personrösterna för att bestämma ordningen mellan kandidaterna och kandidaternas personliga röstetal enligt bestämmelserna i 14 kap. vallagen är en uppgift för länsstyrelsen. Det kan i sammanhanget därför ifrågasättas hur stort utrymme, såväl rättsligt som rent praktiskt, det finns att vid den preliminära röstsammanräkningen i vallokalen inte endast räkna antalet valsedlar för varje parti utan även antalet personröster för kandidaterna.

Vad som förekommit utgör en avvikelse från föreskriven ordning på sätt som avses i 15 kap. 13 § första stycket vallagen.

Kan det med fog antas att det som förekommit har inverkat på valutgången?

Sverigedemokraterna tog det sista mandatet i kommunfullmäktigevalet med ett jämförelsetal på 122,14. Socialdemokraterna var närmast att ta det sista mandatet med ett jämförelsetal på 122,08. Om Sverigedemokraterna hade fått en röst färre hade det sista mandatet istället tillfallit Socialdemokraterna. Socialdemokraterna behöver endast en ytterligare röst för att ta det sista mandatet av Sverigedemokraterna, under förutsättning att allt annat är oförändrat och att det slutliga valresultatet i övrigt är riktigt. Inget av de övriga partierna ligger så nära som Socialdemokraterna att ta det sista mandatet. […]

Valmyndigheten har analyserat effekten på valutgången om Sverigedemokraterna hade fått 27 färre röster i valdistriktet Båstad Västra och kommit fram till samma slutsats som Länsstyrelsen. Enligt Valmyndighetens bedömning kan det med fog antas att det som förekommit har inverkat på valutgången på så sätt att Sverigedemokraterna tilldelats ett mandat som annars skulle ha tillfallit Socialdemokraterna.

Kan rättelse åstadkommas genom en mindre ingripande åtgärd än att förordna om omval?

Valmyndigheten delar länsstyrelsen bedömning att rättelse inte kan göras på det sätt som Valnämnden i Båstad kommun förordar. Klaganden har yrkat omräkning, dvs. förnyad sammanräkning, av rösterna.

Valmyndigheten bedömer att det inte är möjligt att åstadkomma en rättsenlig mandatfördelning genom förnyad sammanräkning och inte heller på annat sätt kan någon mindre ingripande åtgärd än upphävande av valet och omval vidtas så att mandatfördelningen speglar väljarnas val. Det saknas möjlighet att ta bort vissa valsedlar och genomföra en ny sammanräkning eftersom det inte går att fastställa vilka valsedlar som kan ha lagts till valmaterialet efter det att valurnan tömts. Inte heller kan med säkerhet fastställas att det preliminära resultat som rapporterats varit riktigt.

Valmyndighetens sammanfattning

Valmyndigheten anser att det förekommit avvikelse från föreskriven ordning som avses i 15 kap. 13 § vallagen. Det kan med fog antas att avvikelsen inverkat på valutgången. Rättelse kan inte åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd varför valet till kommunfullmäktige i Båstad bör upphävas och omval ske i kommunen som är en enda valkrets.

I bilaga till Valmyndighetens yttrande redovisas partiernas röster, fördelning av mandat m.m. i valet till kommunfullmäktige i Båstads kommun 2014 enligt följande.

Partier Röster Mandat Jämförelse
tal
Delnings
tal
Ytterligare/
färre
röster för att
ta/förlora det
sista mandatet
SD 855 4 122,14 7 -1
S 1587 6 122,08 13 1
M 2480 10 118,10 21 86
MP 809 3 115,57 7 47
BJP 2143 9 112,79 19 178
C 1137 5 103,36 11 207
FP 681 3 97,29 7 175
KD 215 1 71,67 3 152
V 49 0 35,00 1,4 123
FI 13 0 9,29 1,4 159
Refo 1 0 0,71 1,4 171
Framstegs
partiet
1 0 0,71 1,4 171

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Enligt 11 kap. 2 § vallagen ska den preliminära rösträkningen i vallokal gå till på följande sätt:

  1. Valurnan ska tömmas och valkuverten räknas. Antalet väljare som enligt röstlängden deltagit i valet ska räknas.
  2. Valsedlarna ska tas ur valkuverten. Innehåller ett valkuvert fler än en valsedel ska valsedlarna inte godkännas utan läggas tillbaka i kuvertet.
  3. En valsedel som kan antas vara ogiltig enligt 13 kap. 7 § första stycket 1 ska inte godkännas.
  4. En valsedel som kan antas vara ogiltig enligt någon annan av de i 13 kap. 7 § angivna grunderna, ska inte godkännas utan läggas tillbaka i sitt valkuvert.
  5. Valsedlar och valkuvert som avses i 2-4 ska läggas i särskilda omslag.
  6. De valsedlar som godkänts ska sorteras i grupper efter partibeteckning. Antalet valsedlar i varje grupp ska räknas. Valsedlarna för varje parti ska sedan läggas i särskilda omslag
  7. Omslag enligt 5 och 6 ska förseglas.

Omslagen ska enligt 11 kap. 3 § vallagen omedelbart efter att den preliminära rösträkningen avslutats överlämnas till valnämnden som i sin tur enligt 11 kap. 4 § 2 vallagen genast ska överlämna omslagen till länsstyrelsen.

Utredningen i ärendet visar att det vid valet till kommunfullmäktige i Båstad under valnatten rapporterats in totalt 1 166 röster i valdistriktet Båstad Västra. I röstlängden för distriktet har 1 166 personer markerats som röstande i kommunvalet. För Sverigedemokraterna har 74 röster rapporterats in från den preliminära rösträkningen i vallokalen. Länsstyrelsen har vid den slutliga rösträkningen fastställt antalet röster på Sverigedemokraterna från vallokalen i distriktet till 102. En av dessa röster var en röst som vid räkningen i vallokalen ansetts ogiltig men som länsstyrelsen förklarade vara giltig. Det är således en differens på 27 röster mellan resultatet av den preliminära räkningen i vallokalen och länsstyrelsens räkning.

Valprövningsnämnden finner i likhet med länsstyrelsen och Valmyndigheten inte anledning att ifrågasätta den förklaring som Valnämnden i Båstads kommun har lämnat till skillnaden mellan preliminärt och slutligt resultat för Sverigedemokraterna. Det måste därför anses utrett att det vid genomförande av valet i valdistriktet Båstad Västra har förekommit avvikelser från den i 11 kap. 2 och 3 §§ vallagen föreskrivna ordningen för rösträkning dels genom att omslag som avses i 11 kap. 2 § 5 inte omedelbart efter att den preliminära räkningen avslutats förseglats och överlämnats till valnämnden, dels genom att valsedlar som inte varit i valurnan lagts i omslagen.

Av Valmyndighetens yttrande framgår att Sverigedemokraterna tog det sista mandatet i kommunfullmäktigevalet i Båstad. Socialdemokraterna var närmast att ta det sista mandatet. Om Sverigedemokraterna hade fått en röst färre hade det sista mandatet istället tillfallit Socialdemokraterna. Inget av de övriga partierna ligger så nära som Socialdemokraterna att ta det sista mandatet.

Mot den bakgrunden finner Valprövningsnämnden att de avvikelser från föreskriven ordning som har förekommit med fog kan antas ha inverkat på valutgången.

De avvikelser från föreskriven ordning som förekommit har medfört att länsstyrelsen vid den slutliga rösträkningen har haft ett annat underlag än det röstmottagarna hade i vallokalen vid den preliminära räkningen. I länsstyrelsens underlag ingick även valsedlar som inte varit i valurna. Som Valmyndigheten påpekat saknas det möjlighet att ta bort dessa valsedlar och genomföra en ny sammanräkning eftersom det inte går att fastställa vilka valsedlar som kan ha lagts till valmaterialet efter det att valurnan tömts. Rättelse kan således inte åstadkommas genom att länsstyrelsen gör en ny sammanräkning. Inte heller kan rättelse ske genom någon annan mindre ingripande åtgärd än omval. Valprövningsnämnden finner därför att rättelse ska ske genom omval.

I Båstads kommun finns endast en valkrets vid valet till kommunfullmäktige. Omvalet ska därför omfatta hela Båstads kommun.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden upphäver valet till kommunfullmäktige i Båstads kommun och förordnar att omval ska ske i kommunen.