Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2008:9

Överklagande av Länsstyrelsens i Västerbottens län beslut den 19 augusti 2008 att ändra valdistriktsindelningen i Vilhelmina kommun

Länsstyrelsen i Västerbottens län föreslog i skrivelse den 3 april 2008 ställd till Vilhelmina kommun att Dikanäs valdistrikt skulle läggas samman med Vilhelmina-Saxnäs valdistrikt och att Lövlidens valdistrikt skulle läggas samman med Nästansjö valdistrikt. Kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun avstyrkte den 23 juni 2008 den föreslagna ändringen och förordade därvid, med hänvisning till de långa avstånden, att den tidigare indelningen i valdistrikt alltjämt skulle gälla.

Genom beslut den 19 augusti 2008 förordnade Länsstyrelsen i Västerbottens län, med stöd av 4 kap. 17 § tredje stycket vallagen (2005:837), om ändrad valdistriktsindelning i Vilhelmina kommun i enlighet med sitt tidigare förslag. Beslutet innebar dels att Dikanäs och Vilhelmina-Saxnäs valdistrikt lagts samman och benämns Saxnäs-Dikanäs valdistrikt med vallokal i Saxnäs, dels att Lövliden och Nästansjö valdistrikt lagts samman och benämns Lövlidens valdistrikt med vallokal i Vilhelmina. Beslutet gäller från och med år 2009.

I beslutet anförs bl.a. följande. Både Dikanäs och Nästansjö valdistrikt har mindre än 400 röstberättigade vardera. Vid valet 2006 hade Dikanäs 365 röstberättigade, varav 277 väljare röstade. Nästansjö hade 383 röstberättigade, varav 309 väljare röstade. Den 1 mars 2008 hade Dikanäs 358 röstberättigade medan Nästansjö hade 389 röstberättigade. Valnämnden i Vilhelmina kommun har föreslagit att särskild röstmottagning skall anordnas på valdagen i Dikanäs och Klimpfjäll. Då det numera finns möjligheter att anordna särskild röstmottagning torde en sammanläggning av dessa distrikt inte medföra någon risk för sjunkande valdeltagande. Ett så lågt valdeltagande som det som redovisats i det föregående talar för att det är viktigt att säkerställa valhemligheten. Då är en sammanläggning av valdistrikten kombinerad med särskild röstmottagning den bästa lösningen. En sammanläggning av valdistrikten kombinerad med särskild röstmottagning försvårar inte för väljarna att rösta.

Vilhelmina kommun har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat att det skall upphävas och att den nuvarande indelningen i valdistrikt skall bibehållas oförändrad. Kommunen har anfört i huvudsak följande. Länsstyrelsen har beslutat om ändrad valdistriktsindelning trots att kommunfullmäktige avstyrkt förslaget. Valdeltagandet i de båda valdistrikten var förhållandevis högt, 76,9 procent för Dikanäs och 80,7 procent för Nästansjö vid 2006 års val. En sammanläggning av valdistrikten i enlighet med länsstyrelsens beslut kommer att avsevärt försvåra möjligheterna att rösta på grund av de långa avstånden. Avståndet till vallokalen i Vilhelmina-Saxnäs kommer att kunna bli 14 mil. Till vallokalen i Lövliden (Vilhelmina) kommer avståndet kunna bli 5,5 mil. Ett sjunkande valdeltagande

kommer att bli följden. Möjligheten att utöva sin demokratiska rättighet att rösta försvåras. Antalet röstberättigade per den 1 mars 2008 har ökat i Nästansjö valdistrikt jämfört med motsvarande siffra per den 1 mars 2006. Vad beträffar Dikanäs valdistrikt kan antalet röstberättigade förväntas öka då Kittelfjällsområdet, som ingår i Dikanäs valdistrikt, expanderar, vilket förväntas medföra inflyttningar och att unga människor stannar kvar och bildar familj. Antalet röstberättigade i Dikanäs respektive Nästansjö valdistrikt överstiger den minimigräns om 300 röstberättigade som anges i 4 kap. 17 § vallagen för att valhemligheten skall kunna säkerställas. Lagen medger också att det görs avsteg från denna gräns om det finns synnerliga skäl. Länsstyrelsens beslut bör således upphävas och den nuvarande valdistriktsindelningen bibehållas oförändrad.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har i yttrande avstyrkt bifall till överklagandet. Länsstyrelsen har hänvisat till vad som anförts i beslutet och tillagt följande. Ett valdistrikt skall enligt 4 kap. 17 § vallagen omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det föreligger synnerliga skäl. Av länsstyrelsens beslut framgår att både Dikanäs och Nästansjö valdistrikt har mindre än 400 röstberättigade vardera. Antalet röstberättigade i de nya valdistrikten skulle enligt rösträttsstatistik den 1 mars 2008 uppgå till 770 i Saxnäs-Dikanäs valdistrikt och 1 216 i Lövlidens valdistrikt. Av handlingarna i ärendet framgår att valnämnden i kommunen föreslagit en sammanläggning av dels Dikanäs och Vilhelmina-Saxnäs valdistrikt, dels Lövliden och Nästansjö valdistrikt och att särskild röstmottagning anordnas på valdagen i Dikanäs och Klimpfjäll. Då det numera finns möjligheter att anordna särskild röstmottagning föreligger det inte någon risk för ett sjunkande valdeltagande.

Valmyndigheten har i yttrande tillstyrkt bifall till överklagandet och anfört följande. Av utredningen framgår att antalet röstberättigade i samtliga valdistrikt i fråga den 1 mars 2008 översteg 300 men understeg 1 000 (Dikanäs 358, Vilhelmina-Saxnäs 408, Nästansjö 386 och Lövliden 812). Det är av stor betydelse att det inte medför alltför stora svårigheter för den enskilde att avge sin röst i en vallokal på valdagen även i mindre orter i glesbygd. Även om det i dag är möjligt för kommunerna att öppna röstningslokaler med kortare eller längre öppettider var som helst i kommunen är det för många väljare ändå angeläget att få lämna sin röst i en vallokal. Kommunens intresse av att erbjuda sina väljare så god service som möjligt är därför i hög grad förståelig. Frågan om den enskildes möjlighet att så enkelt som möjligt kunna rösta på valdagen måste dock vägas mot frågan om valhemlighetens bevarande. Valmyndigheten konstaterar i denna del att andelen röstande i distrikten är förhållandevis hög. Partipreferenserna har en spridning som innebär att alla riksdagspartier vid valen 2006 fick röster i samtliga distrikt. De olägenheter som uppstår för väljarna om den av länsstyrelsen beslutade valdistriktsindelningen genomförs innebär att det föreligger särskilda skäl som är tillräckliga för att tills vidare behålla valdistrikten enligt den nuvarande indelningen. Kommunfullmäktiges överklagande bör därför bifallas.

Valmyndigheten vill dock betona det angelägna i att länsstyrelsen och kommunen i samförstånd kommer fram till en valdistriktsindelning som samtidigt som den tillgodoser intresset av att säkra valhemligheten också tar hänsyn till avstånd, kommunikationsvägar m.m.

Valprövningsnämnden beslutar följande.

I 4 kap. 16 § första stycket vallagen föreskrivs att varje kommun skall delas in i valdistrikt. Av 4 kap. 17 § första stycket vallagen framgår att ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.

Enligt 4 kap. 17 § andra stycket vallagen skall länsstyrelsen på förslag av kommunfullmäktige besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Det ankommer på kommunen att se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen skall hållas. Om det behövs får länsstyrelsen, enligt paragrafens tredje stycke, självmant besluta om indelningen i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant beslut skall dock kommunfullmäktige få tillfälle att yttra sig.

Vad Vilhelmina kommun och Valmyndigheten anfört utgör enligt Valprövningsnämndens bedömning tillräckliga skäl för att tills vidare behålla den nuvarande indelningen i valdistrikt såvitt gäller Dikanäs, Lövlidens, Nästansjö och Vilhelmina-Saxnäs valdistrikt. Länsstyrelsens beslut skall således upphävas.

Valprövningsnämnden upphäver det överklagade beslutet om ändrad indelning i valdistrikt rörande Dikanäs, Lövlidens, Nästansjö och Vilhelmina-Saxnäs valdistrikt i Vilhelmina kommun.