Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2007:1

För sent inkommet överklagande avvisat (dnr 51-2006)

Länsstyrelsen i Stockholms län utsåg efter valet den 17 september 2006 AA till ledamot för Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige i Danderyds kommun. Till ersättare för henne utsågs BB och CC. Sedan AA avgått utsåg länsstyrelsen vid en efterträdarsammanräkning den 22 november 2006 BB till ledamot i AAs ställe. Samtidigt utsågs DD till ersättare utöver CC.

I en till länsstyrelsen den 15 november 2006 inkommen skrivelse, daterad den 24 oktober 2006, överklagade Miljöpartiet de gröna, genom gruppledaren EE m.fl. medlemmar, länsstyrelsens beslut att utse BB och CC till kommunfullmäktigrepresentanter för Miljöpartiet i Danderyd. Till stöd för överklagandet anfördes bl.a. att BB och CC fört väljarna bakom ljuset, att de tvingat AA att avgå och att de inte hade mandat och förtroende att representera Miljöpartiet i Danderyd.

Länsstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet.

Valmyndigheten avstyrkte bifall till överklagandet.

Valprövningsnämnden beslutade följande.

Enligt 15 kap. 6 § andra stycket vallagen (2005:837) är det Valprövningsnämnden som avgör om ett överklagande har kommit in i rätt tid.

Miljöpartiets överklagande är daterat den 24 oktober 2006 och kom in till länsstyrelsen den 15 november 2006, dvs. före länsstyrelsens beslut att utse efterträdare. Partiets överklagande kan således inte avse länsstyrelsens beslut den 22 november 2006.

Ett överklagande av länsstyrelsens beslut att fastställa valet till kommunfullmäktige skulle ha inkommit till länsstyrelsen senast inom tio dagar efter det att valet avslutades. Valet avslutades den 29 september 2006 och ett överklagande skulle således ha inkommit till länsstyrelsen eller Valprövningsnämnden senast den 9 oktober 2006. Miljöpartiets överklagande kom in till länsstyrelsen först den 15 november 2006 och således efter överklagandetidens utgång.

Miljöpartiets överklagande av beslutet att fastställa valutgången i valet till kommunfullmäktige i Danderyds kommun har alltså kommit in för sent.

Valprövningsnämnden avvisar överklagandet.