Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valmyndighetens föreskrifter (VALFS 2012:1)

Valmyndighetens föreskrifter i anslutning till förordningen (2008:1280) om val till Sametinget;

beslutade den 16 november 2012. Utkom från trycket den 18 december 2012. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013, då Valmyndighetens föreskrifter (VALFS 2008:2) i anslutning till förordningen (2008:1280) om val till Sametinget ska upphöra att gälla.


Valmyndigheten föreskriver med stöd av 6 § förordningen (2008:1280) om val till Sametinget följande.

Föreskrifternas innehåll

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om

 1. avgift vid beställning av valsedlar utöver det antal som registrerade
  grupper, partier eller liknande sammanslutningar ska få utan kostnad,
 2. papperskvalitet för valsedlar samt vilken administrativ information som ska finnas på dessa,
 3. utformningen av kuvert och omslag,
 4. blanketter för röstlängd, kuvert och väljarförteckning,
 5. vilken administrativ information som ska finnas i protokoll som förs av
  länsstyrelsen.

Avgifter vid beställning av valsedlar och kuvert

2 § Av 3 kap. 12 § sametingslagen (1992:1433) framgår att varje registrerad grupp, parti eller liknande sammanslutning utan kostnad har rätt till valsedlar till det antal den centrala valmyndigheten beslutar. För valsedlar som inte omfattas av den bestämmelsen ska partierna betala en avgift.

Avgiften uppgår till 72 kronor per 1000 valsedlar. Kostnader för frakt tillkommer.

Papperskvalitet och färgnyanser för valsedlar samt vilken administrativ information som ska finnas på dessa

3 § Till papper för valsedlar ska användas 80 g obestruket vitt papper.

På valsedlarna ska finnas en listtypsbeteckning i form av ett femställigt listnummer.

Utformning av kuvert och omslag

4 § Omslagskuvert för brevröst ska vara utformat på det sätt som framgår av bilaga till denna författning.

Omslag (påse) för hantering av inkomna röster i vallokal ska vara utformat så att en säker försegling är möjlig. På omslaget ska notering kunna göras av valadministrativa uppgifter.

Blanketter för röstlängd och väljarförteckning
 
5 § Röstlängd och väljarförteckning ska vara utformade på det sätt som framgår av bilaga till denna författning.

till sidans topp

Vilken administrativ information som ska finnas i protokoll som förs av länsstyrelsen

6 § Länsstyrelsen ska i sitt protokoll över rösträkningen anteckna följande
uppgifter:

 • valdag,
 • datum och plats för sammanräkningen,
 • diarienummer,
 • underskrifter av de personer som upprättat och justerat protokollet.

Bilaga

Omslagskuvert för brevröst

Omslagskuvert för brevröst ska vara blått, ha formatet 155 x 220 millimeter och vara utformat enligt följande:

Omslagskuvert

Omslagskuvert

till sidans topp

Röstlängd

Röstlängdens innerark ska vara utformat enligt följande:

Röstlängd

till sidans topp

Väljarförteckning

Väljarförteckning som används i vallokaler ska vara utformad enligt följande:

Väljarförteckning

till sidans topp


Ansvarig utgivare: Kerstin Andersson

Redaktör: Madeleine Kanold

Redaktionens adress: Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm

Telefon: 08-635 69 00

Telefax: 08-635 69 20

Beställningsadress: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Internet: www.fritzes.se

ISSN 1653-9702