Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valmyndighetens föreskrifter (VALFS 2008:1)

Valmyndighetens föreskrifter i anslutning till valförordningen (SFS 2005:874);

beslutade den 17 december 2008. Utkom från trycket den 29 december 2008. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2009.

Observera att det finns en ändring i denna föreskrift. Läs VALFS 2009:1 här


Valmyndigheten föreskriver med stöd av 16 § valförordningen (2005:874) följande.

Föreskrifternas innehåll

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om

 1. avgifter vid beställning av valsedlar och kuvert,
 2. papperskvalitet och färgnyanser för valsedlar samt vilken administrativ information som ska finnas på dessa,
 3. utformningen av röstkort, kuvert och omslag,
 4. blanketter för röstlängd, protokoll och väljarförteckningar,
 5. vilken administrativ information som ska finnas i protokoll som förs av valnämnderna och länsstyrelserna.

Avgifter vid beställning av valsedlar och kuvert

2 §  Av 6 kap. 8 § vallagen (2005:837) framgår att partier i vissa fall har rätt till ett antal valsedlar på statens bekostnad. För valsedlar som inte omfattas av den bestämmelsen ska partierna betala en avgift.

Avgiften för valsedlar består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen omfattar igångsättningskostnaden vid tryckeriet för varje unik typ av valsedel. Den rörliga delen omfattar papper, tryckning, emballage och frakt och fastställs per 1000 valsedlar.

Avgiften för den fasta delen uppgår till 650 kronor.

Avgiften för den rörliga delen uppgår till 35 kronor per 1000 valsedlar.

Vid beställning utöver den kostnadsfria kvoten enligt 6 kap. 8 § vallagen (2005:837) betalar ett parti endast den rörliga delen för överskjutande antal valsedlar.

Avgiften för valkuvert uppgår till 100 kronor per 1000 kuvert, för ytterkuvert för budröst till 180 kronor per 1000 kuvert, för ytterkuvert för brevröst till 205 kronor per 1000 kuvert och för omslagskuvert för brevröst till 205 kronor per 1000 kuvert. Kostnad för eventuell frakt tillkommer.

till sidans topp

Papperskvalitet och färgnyanser för valsedlar samt vilken administrativ information som ska finnas på dessa

3 §  Till papper för valsedlar ska användas 80 g obestruket träfritt offsetpapper i färgerna gult motsvarande Colorit 54, himmelsblått Colorit 72 och vitt.

På valsedlarna ska finnas en listtypsbeteckning i form av antingen en fyrställig partikod kombinerad med ett femställigt listnummer eller enbart ett femställigt listnummer. 

Utformning av röstkort, kuvert och omslag

4 §  Röstkort, fönsterkuvert för förtidsröst, omslagskuvert till brevröst och omslag (påse) för röstmottagare på röstmottagningsställen ska vara utformade på det sätt som framgår av bilaga till denna författning.

Blanketter för röstlängd, protokoll och väljarförteckning
 
5 §  Röstlängd, protokoll och väljarförteckning ska vara utformade på det sätt som framgår av bilaga till denna författning.

till sidans topp

Vilken administrativ information som ska finnas i protokoll som förs av valnämnderna och länsstyrelserna

6 §  Valnämnden ska i sitt protokoll över den preliminära rösträkningen anteckna följande uppgifter:

 • datum, tid och plats,
 • kommun och eventuell valkrets.

Protokollet ska skrivas under av två av ledamöterna, däribland ordföranden.

7 §  Länsstyrelsen ska i sitt protokoll över den slutliga rösträkningen anteckna följande uppgifter:

 • valdag,
 • valtyp och riksdagsvalkretsens, landstingskommunens eller kommunens namn,
 • datum och plats för sammanräkningen,
 • diarienummer,
 • underskrifter av de personer som upprättat och justerat protokollet.

till sidans topp


Bilaga

Röstkort

Röstkort ska ha formatet 148 x 210 millimeter, utformas enligt vad som framgår nedan och får på angivna ställen förses med sådana uppgifter som anges där.

Bild på Röstkort

Fönsterkuvert för förtidsröst

Fönsterkuvertet ska ha formatet 155 x 220 millimeter och vara utformat enligt följande:

Bild på Fönsterkuvert

till sidans topp

Omslagskuvert för brevröst

Omslagskuvert för brevröst ska ha formatet 155 x 220 millimeter och vara utformat enligt följande:

Omslagskuvert brevröst

Omslag (påse)

Omslag (påse) ska ha formatet 250 x 375 millimeter. Framsidan ska vara utformad enligt följande:

Bild på Omslag

till sidans topp

Röstlängd

Röstlängdens innerark ska vara utformat enligt följande:

a) vid val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

Röstlängd RKL

b) vid val till Europaparlamentet

Röstlängd EP

till sidans topp

Protokoll

Protokoll som förs vid röstmottagning i vallokal ska vara utformade enligt följande:

a) vid val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

Protokoll RKL

Protokoll RKL sid 2

till sidans topp

b) Vid val till Europaparlamentet

Protokoll EP sid 1

Protokoll EP sid 2

till sidans topp

c) Bilaga vid samtliga val

Resultatbilaga

Väljarförteckning

Väljarförteckning som används i röstningslokaler i utlandet ska vara utformad enligt följande:

Bild på väljarförteckning

till sidans topp

Väljarförteckning som används i röstningslokaler inom landet ska vara utformad enligt följande:

Väljarförteckning


Ansvarig utgivare: Gunnar Skarell

Redaktör: Vivan Nilsson

Redaktionens adress: Valmyndigheten, Box 4210, 171 04 Solna

Telefon: 08-635 69 00

Telefax: 08-635 69 20

Beställning: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-690 91 90, orderfax: 08-690 91 91

E-post: order.fritzes@nj.se

Internet: www.fritzes.se

till sidans topp