Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Europeiska unionens lagstiftning angående val

  • EG-fördraget (Romfördraget): artikel 190 (Val till Europaparlamentet), artikel 191 (Politiska partier på europeisk nivå)
  • Akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EEG, Euratom, EKSG
  • Rådets direktiv 93/109/EG om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare
  • Rådets direktiv 94/80/EG om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare

till sidans topp